Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Wojcieszów - przetarg do 26 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Wojcieszowie - formuła zaprojektuj wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojcieszów , ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie, tel. 075 7512230, 7512373, faks 075 7512280.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Wojcieszowie - formuła zaprojektuj wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztowej oraz budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Wojcieszowie na działce nr Nr 118 i 119/1 2. Działka podlegająca zagospodarowaniu znajduje się pomiędzy ul. Żeromskiego a budynkiem Zespołu Szkół w Wojcieszowie użytkowana jest obecnie jako boisko o nawierzchni asfaltowej oraz jako miejsca postojowe . 3. Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy : ETAP I 4. Wymagania Inwestora w części dotyczącej dokumentacji projektowej: 4.1. Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących opracowań: 4.1.1 Wykonanie kopii mapy zasadniczej - dostarczy Inwestor - Gmina Wojcieszów. 4.1.2 Wykonanie badań geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynku 4.1.3 Projektu budowlanego i wykonawczego, 4.1.4 Przedmiaru robót odrębnie dla każdej z branż, 4.1.5 Kosztorysu z rozbiciem na poszczególne branże 4.1.6 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4.1.7 Uzyskanie wymaganych prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwolenia na budowę. 5. Dokumentację należy sporządzić w: 5.1. Projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. 5.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. 5.3. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót - 2 egz. Ponadto cała dokumentacja ma być przekazana Inwestorowi w formie elektronicznej. 6. Wymagana forma i treść dokumentacji 6.1. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z: 6.1.1. ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) 6.1.2. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) 6.1.3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 6.1.4. innymi obowiązującymi przepisami 6.2. Dokumentacja projektowa ponadto winna zawierać: 6.2.1. optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów, urządzeń 6.2.2. rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); 6.2.3. informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie eksploatacji i bilans energetyczny. 6.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.). 7. Wymagania Inwestora z zakresie opracowywania dokumentacji: 7.1. W ciągu 10 dni od zawarcia umowy winno odbyć się pierwsze spotkanie robocze Wykonawcy z Inwestorem. Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonać szczegółowej wizji lokalnej w terenie; 7.2. Na etapie tworzenia projektu -przedstawienie 3 wersji bryły budynku hali oraz robocze konsultacje z Inwestorem w celu akceptacji proponowanych przez projektanta rozwiązań technicznych i standardów, minimum 3 konsultacje 7.3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń 7.4. Uzupełnianie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających , 7.5. Uzyskanie pozwolenia na budowę 7.6. Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 7.7. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie założenia programu funkcjonalno-użytkowego ( Zał. do siwz ) oraz to, że Zamawiający wymaga, aby hala w najniższym punkcie ( od parkietu do najniższego punktu konstrukcji dachu ) miała wys. 7,5 m - przy uwzględnieniu kształtu dachu. 7.8. Przygotowując dokumentację projektową należy rozważyć możliwość przeniesienia kotłowni w inne miejsce ( szkoła lub hala ) o ile takie rozwiązanie powodować będzie oszczędności energetyczne. Obecnie kotłowania znajduje się w budynku znajdującego przy ulicy Górniczej tj. w odległości około 300 - 400 m, jest wyposażona w kocioł firmy Viessman - moc kotła 900 KW i opalana jest olejem opałowym. Modernizacja kotłowni ma na celu wymianę źródła ciepła ( pieców c.o. ) na nowocześniejsze i energooszczędne. Zamawiający jako paliwo przyjmuje paliwo ekologiczne. 7.9. Dokumentacja podlegała będzie ocenie i odbiorowi przez Inwestora. ETAP II 8. Wykonanie robót budowlanych 8.1. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia (etap II) obejmuje: 8.1.1. budowę hali sportowej, 8.1.2. modernizację kotłowni, 8.1.3. wyposażenie hali sportowej, 8.1.4. wyposażenie zaplecza hali , 8.1.5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 9. Warunki realizacji robót 9.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialnych za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego 9.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 9.2.1. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót, 9.2.2. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 9.2.3. Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis ubezpieczeniowych obejmujących: -ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, -ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do: -osób upoważnionych do przebywania na terenie robót, -osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót, -ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót. 9.2.4. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 9.2.5. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. 9.2.6. Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 9.2.7. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym pracownikom Inwestora. 9.2.8. Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu. 9.2.9. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. 9.2.10. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 10. Inwestor zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 11. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymagać będzie wcześniejszej akceptacji ze strony Inwestora. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3, 45.21.22.21-1, 45.20.00.00-9, 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 120. 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 12.1.1 Pieniądzu, 12.1.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 12.1.3 Gwarancjach bankowych, 12.1.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych, 12.1.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 12.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 15.1.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 08 8658 1019 0000 1964 2000 0050 Na przelewie należy umieścić informację:, Budowa hali sportowej 12.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów - sekretariat przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. 12.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt 12.4. wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 12.5.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 12.5.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 12.5.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia, 12.5.4. Termin ważności wadium, 12.5.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca : a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.2. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 8.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu. Zamawiający przez: a.1. zamówienie o podobnej złożoności rozumie wybudowanie jednego nowego obiektu sportowego tj. budynku wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i infrastrukturą towarzyszącą służącego do organizowania imprez sportowych, wyposażonego min. w boisko sportowe o wymiarach nie mniejszych niż 36mx19m i wysokością hali nad boiskiem 7 m, z nawierzchnią do gier zespołowych ( piłka ręczna, piłka siatkowa ) oraz wykonanie minimum jednej kotłowni opalanej olejem opałowym; a.2. zamówienie o podobnej wartości rozumie wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż : - 4.000.000,00 zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), wartość ta dotyczy jednej inwestycji, przy czym próg wartości należy odnosić do konkretnego budynku spełniającego wskazane w pkt a .1. wymagania, nie zaś do kompleksu budynków lub budynku o różnych funkcjach ; - 50.000,00 zł brutto ( w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), wartość ta dotyczy wykonania minimum jednej kotłowni opalanej olejem opałowym b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum : -jedna osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, która uczestniczyła w wykonaniu dokumentacji projektowej min. 1 obiektu sportowego będącego budynkiem; -jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci sanitarnych; -jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci elektroenergetycznych; -jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.). która posiada minimum 5 letnie doświadczenie -jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.). -jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci elektroenergetycznych 8.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a) posiadają wolne środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 mln PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o równowartości 3 mln PLN; Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), b) b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 mln PLN. Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), 8.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 8.2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń lub dokumentów: 9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Dokument 1, Dokument 2 (A lub B). 9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.1.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu. - wzór: Dokument 3. 9.1.4. Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokument 3, wystawione przez zamawiających te roboty. 9.1.5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór Dokument 4 9.1.6. Dla wskazanych w Dokumencie 4 osób uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.5. wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wzór Dokument 4 9.1.7. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości. 9.1.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 9.2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: 9.4.1. Każdy z podmiotów oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia. 9.4.2. Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia (por. pkt. 9.1. SIWZ). 9.4.3. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (Dokument 1). 9.4.4. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone pełnomocnictwo). 9.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 9.5.1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - wzór: Dokument 2 ( A lub 2) - podpisane przez Pełnomocnika. 9.5.2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - wzór: Dokument 1- podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 9.5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 9.5.7. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę - podmiot (partnerów) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - wzór: Dokument 3 - dla wszystkich podmiotów wspólnie - podpisany przez Pełnomocnika. 9.5.8. Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokument 3, wystawione przez zamawiających te roboty na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, który te roboty wykonywał. 9.5.9. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór Dokument 4 - dla wszystkich podmiotów wspólnie - podpisany przez Pełnomocnika. 9.5.10. Dla wskazanych w Dokumencie 4 osób uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9.5.9. wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował ; 9.5.11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia (wartość potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana ) ; 9.5.12. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wymaganej wysokości

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wojcieszow.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 7. Edukacja. Działanie 7.2.
Więcej www.wojcieszow.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;