Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Łódź - przetarg do 26 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Małej Sceny Teatru Powszechnego w Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny , ul. Legionów 21, 91-069 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6307268, faks 042 6361814.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powszechny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Małej Sceny Teatru Powszechnego w Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektowe - usługa architektoniczna.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Tak. 3.000,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki Ogólne: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22, ust. 1, pkt 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24, ust. 1 i 2 Ustawy jw. 2. Warunki szczegółowe Wykonawca musi udokumentować, że spełnia niżej wymienione minimalne warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22, ust.1, pt. 2 ustawy: 2.1. Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a. co najmniej 1 osobą, posiadającą: - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjnej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b. co najmniej 1 osobą, posiadającą: - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ww. osoby winny posiadać ważny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Przez właściwe Zaświadczenie Kwalifikacyjne rozumie się takie, które zostało wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile będą one uprawniały do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiednim dla ww specjalności. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a lub 12b Ustawy Prawo budowlane. 2.2. Doświadczenie Wykonawcy: - W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył): usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. Polegające na opracowaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy widowni na minimum 200 osób o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto oraz, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych w pt. 2.1 oraz 2.2. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki Ogólne ubiegania się o zamówienie określone w pt. 6.1. SIWZ: 1.1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-3 Ustawy - zgodnie z Formularzem Nr 2. 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 w związku z art. 22, ust. 1, pkt 4 Ustawy - zgodnie z Formularzem Nr 3. 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym powyżej. Powyższy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty i oświadczenia, o których mowa: - w pkt 1.2, 1.3 i 1.4 - musi złożyć każdy Wykonawca, - w pkt 1.1 musi złożyć każdy Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie w imieniu wszystkich Wykonawców. 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu (zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 6.2. SIWZ) Niżej wymienione dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ten lub ci spośród wykonawców, w stosunku do których wymagane jest potwierdzenie spełniania warunku. 2.1. Potencjał kadrowy - informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 4. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wykazane w powyższym formularzu uprawnień budowlanych oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2.2. Doświadczenie Wykonawcy - Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców - zgodnie z Formularzem Nr 5. 2. Dokumenty potwierdzające, że w-w usługi zostały wykonane należycie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powszechny.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny ul. Legionów 21 91-069 Łódź.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2009 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Więcej www.powszechny.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;