Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Częstochowa - przetarg do 26 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji miejskiego basenu rekreacyjnego przy ul. Dekabrystów 45 w Częstochowie. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wykonaj obiekt

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 3707100, faks 034 3707175.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji miejskiego basenu rekreacyjnego przy ul. Dekabrystów 45 w Częstochowie. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wykonaj obiekt.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakresie zamówienia przewiduje się: a)wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji miejskiego basenu rekreacyjnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Dokumentację należy wykonać w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego Program funkcjonalno-użytkowy modernizacji basenu rekreacyjnego, opracowany przez: ArchitekciPL, ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice; b) wykonanie modernizacji miejskiego basenu rekreacyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji. Zakres robót budowlanych: -rozbiórka istniejącego budynku zaplecza, niecek basenów wraz z żelbetową ślizgawką do wody, ogrodzenia wokół basenu pływackiego, istniejących nawierzchni, wszystkich przyłączy technicznych oraz ogrodzenia terenu; -budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z lokalem gastronomicznym oraz pomieszczeniami technicznymi; -budowa basenu rekreacyjnego i brodzika dla dzieci wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i atrakcjami; -przebudowa infrastruktury podziemnej i przyłączy; -wykonanie instalacji wewnętrznych; -zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza, basenu i brodzika; -inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 45.11.10.00-8, 45.21.20.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).Termin wpłaty wadium - do dnia 26.05.2009 r. do godz 10.30.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki: 1/Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2/Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: a) Dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej: - projektantami posiadającymi uprawnienia bez żadnych ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) Dla realizacji robót budowlanych: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez żadnych ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; -osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3/ Udokumentują wykonanie, tj. zakończenie: a) Dla realizacji robót budowlanych: w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu basenowego o wartości robót minimum 4 mln zł (brutto) oraz w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o wartości robót minimum 6 mln zł (brutto). b) UWAGA: Dodatkowo wykonawca lub wskazany przez wykonawcę w ofercie podwykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania porównywalnego do niniejszego przedmiotu zamówienia tzn. budowy, przebudowy lub remontu obiektu basenowego. 4/ Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 5 mln zł.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być: - dla warunku 1/: a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - dla warunku 2/: a) Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: - kierownika projektu (Głównego Projektanta) wraz z jego uprawnieniami do projektowania bez żadnych ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności: architektonicznej, - projektantów wraz z ich uprawnieniami do projektowania bez żadnych ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; - kierowników robót wraz z ich uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,(sporządzony wg załącznika nr 4a do niniejszej specyfikacji - w przypadku osób, którymi Wykonawca dysponuje i wg załącznika nr 4b do niniejszej specyfikacji - w przypadku osób, którymi Wykonawca będzie dysponował); b)Zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcję kierownika projektu (Głównego Projektanta), projektantów, kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzające ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z ww. Izby oraz dowodu dokonania należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert. c)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa w punkcie 6.2.a specyfikacji, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. - dla warunku 3/: a)Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych zadań (wg załącznika nr 3a do specyfikacji - w przypadku dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wg załącznika nr 3b do specyfikacji - w przypadku robót budowlanych), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dotyczących zakresu, o którym mowa w punkcie 5.3 specyfikacji. Wykaz musi zawierać: -W przypadku dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Opis opracowania z podaniem jego nazwy i lokalizacji,Zakres wykonanego opracowania, Nazwę i adres wykonawcy dokumentacji oraz imiona i nazwiska autorów opracowania,wartość brutto opracowania ,Okres wykonywania opracowania, tj. data rozpoczęcia i odbioru prac projektowych,Nazwę, adres i telefon Zamawiającego; -W przypadku robót budowlanych: Nazwę i adres obiektu oraz roboty budowlanej Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem ,Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót,Wartość brutto zrealizowanych robót, budów i przebudów; Nazwę, adres i telefon Zamawiającego; b)Dokumenty potwierdzające, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa, jak i roboty budowlane przedstawione w wykazie zrealizowanych zadań zostały wykonane należycie, np. referencje. - dla warunku 4/: a)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a)Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne etapy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez Wykonawcę przedstawionego w ofercie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zależności od wysokości środków finansowych. W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie harmonogramu. Aktualizacja ta musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. b)Wypełniony druk Oferta, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. c)Dowód wpłaty wadium. W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. UWAGA! 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1.1.w punktach 6.1.a, 6.1.b i 6.1.d specyfikacji istotnych warunków zamówienia - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 1.2.w punkcie 6.1.c specyfikacji istotnych warunków zamówienia - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Dokumenty, o których mowa w UWADZE w punkcie 1.1.a, 1.1.c i 1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w UWADZE w punkcie 1.1.b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c i 6.1.d, a pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zobaczę istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: e-mail: lmaciejewska@czestochowa.um.gov.pl oraz Urząd Miasta Częstochowy Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2009 godzina 10:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko nr 1, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.05.2009 r. godzina 11:00, siedziba Zamawiającego, sala nr 108.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: zobacz Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, protesty dot. treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich rozstrzygnięcia, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Więcej www.czestochowa.um.gov.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;