REGULAMIN SERWISU INFOARCHITEKTA.PL
 

I. DEFINICJE

Serwis infoarchitekta.pl - serwis internetowy  o tematyce związanej z architekturą, projektowaniem umożliwiający swoim użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, zamieszczanie galerii zdjęć i galerii wideo.


Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu infoarchitekta.pl, która wypełniła formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin

Profil – zbiór informacji o użytkowniku zapisany w portalu infoarchitekta.pl  a udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika, zawierający dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne podstawowe informacje określające zainteresowania i aktywność użytkownika.

Portfolio - prezentacja osiągnięć danego użytkownika w formie przykładów prac w serwisie infoarchitekta.pl

News – najświeższe, aktualne informacje zamieszczane w serwisie infoarchitekta.pl

Newsletter -  system serwisu infoarchitekta.pl informujący za pomocą krótkiego e-maila zarejestrowanych użytkowników serwisu o aktualnych wydarzeniach ze świata architektury, konkursach, przetargach, nowościach firmowych

Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z serwisem infoarchitekta.pl

Galeria – galeria zdjęć i galeria plików wideo umożliwiająca przeglądanie, dodawanie oraz prezentację na stronach portalu infoarchitekta.pl  zdjęć oraz filmów wideo.  

Reklamodawca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w serwisie ogłoszenie płatne

Reklama - ogłoszenie płatne zamieszczone w serwisie infoarchitekta.pl

Regulamin – regulamin określający warunki korzystania z serwisu infoarchitekta.pl


II. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Każde zalogowanie się na stronę Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników .

III. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego infoarchitekta.pl.
2.
Wydawcą serwisu jest Wydawnictwo GAMMA MEDIA Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, Rynek Glówny 28, 31-010 Kraków
3.
Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu infoarchitekta.pl. przysługują wyłącznie Wydawnictwu,  wydawcy serwisu internetowego infoarchitekta.pl.
4.
Korzystanie z serwisu  infoarchitekta.pl. jest bezpłatne, chyba że odrębna umowa zawarta z użytkownikiem stanowi inaczej.
5.
Redakcja, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść reklam zawartych w serwisie infoarchitekta.pl. Odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich ogłoszeniodawcy.
6.
Użytkownik udostępniając w serwisie infoarchitekta.pl dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
8.
Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.
9.
Zamieszczenie przez Użytkowników w serwisie infoarchitekta.pl swoich danych osobowych, w tym wpisanie się na listę subskrybentów newslettera, uprawnia Wydawnictwo do skontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych: przesyłanie informacji o konkursach, przetargach, produktach w ofercie współpracujących z portalem firm, reklamodawców.
10. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z działaniem serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawnictwa  jakiekolwiek roszczenia związane z działaniem serwisu www.infoarchitekta.pl
11.
a) Warunkiem zamieszczenia galerii zdjęć i galerii wideo w serwisie infoarchitekta.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego profilu Użytkownika oraz wypełnienie formularza „Załóż galerię foto” i „Załóż galerię wideo” zawierającego zgodę na wykorzystanie zdjęć i plików wideo przez Wydawnictwo w serwisie infoarchitekta.pl
b) Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż każde zalogowanie do serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
c) Wypełniając formularze Użytkownik oświadcza, że:
 - podane w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 - zapoznał się z Regulaminem i polityką prywatności i zobowiązuje się je przestrzegać.
d) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa.
e) Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawa autorskie do publikowanych zdjęć i plików wideo lub ma prawa do korzystania z tych zdjęć i plików wideo (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line;
f) Użytkownikowi za zamieszczenie galerii zdjęć oraz materiałów z nimi związanych nie przysługuje wynagrodzenie.
g) Z chwilą zamieszczenia przez użytkownika danych, zdjęć i plików wideo w serwisie infoarchitekta.pl, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu infoarchitekta.pl
12.
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nie publikowania (i blokowania) galerii zdjęć Użytkownika, blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli ich treść lub charakter jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, profilu portalu, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym w szczególności nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
13.
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, do redagowania i skracania tekstów, a także - w przypadku plików wideo - do obróbki dźwięku lub/i obrazu lub innej obróbki cyfrowej, celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu, oraz zamieszczania ich w innych portalach/serwisach celem reklamy serwisu infoArchitekta.pl, w szczególności na innych stronach www wydawnictwa.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Korzystanie serwisu infoarchitekta.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.
Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania serwisu infoarchitekta.pl prosimy kierować na adres redakcja@infoarchitekta.pl lub też zgłaszać listownie na adres wydawcy serwisu, wydawnictwa GAMMA MEDIA Sp. z o.o., Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
4.
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników i Reklamodawców. [ogłoszeniodawców). Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej infoarchitekta.pl zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.
5.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.infoarchitekta.pl
6.
Jeżeli nie zaakceptujesz nowej treści regulaminu przysługuje Ci prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w ramach naszego Serwisu. W takim przypadku możesz nam zgłosić taką chęć mailowo lub samodzielnie usunąć konto Użytkownika po zalogowaniu się w administracji konta.

 
--
Aktualizacja regulaminu: 25 maj 2018 rok.

* - w przypadku osoby niepełnoletniej – formularz wypełniają rodzice i oni ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z Portalu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu