Konkurs na projekt rozbudowy III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

Konkurs na projekt rozbudowy III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego. Pula nagród w konkursie wynosi 100 000 zł.

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu zostanie wyłoniona jedna praca, której zespół projektowy, zostanie zaproszony do negocjacji, w trybie zamówień z wolnej ręki.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz oraz spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rz. Odrą.

Planowany koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 zł brutto, łącznie z kosztami Nadzoru Autorskiego oraz prac i czynności przygotowawczych (dotyczy budynków i terenu LO III oraz bezpośrednich powiązań z terenem i infrastrukturą przyłączeniową, komunikacją). Maksymalny łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej nie może przekroczyć kwoty 50 000 000 zł brutto.

Nagrody:
  • I Nagroda - 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego.
  • II Nagroda - 30 000 zł.
  • III Nagroda - 20 000 zł.

Terminy:
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 10 maja 2024 roku.
  • Składanie prac konkursowych - do 15 października 2024 roku.

Szczegóły na stronie konkursu.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»