Konkurs na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

Konkurs na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

Ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Jest on studialny i dwuetapowy, a nagrodą główną jest nagroda pieniężna.

Celem konkursu jest uzyskanie, w drodze wyboru spośród zgłoszonych prac, wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Południe, przy której opracowaniu należy kierować się następującymi wytycznymi:

a) wypracowanie propozycji programowo-przestrzennej nowego centrum o randze dzielnicowej — nowego „serca dzielnicy”, uwzględniającej założenia dotyczące kształtowania miasta zwartego, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i mogącego stanowić atrakcyjną propozycję w sytuacji zachodzących zmian w odniesieniu do modelu handlu, pracy i korzystania z usług;

b) zaprezentowanie kompleksowo zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej obszaru, ze wskazaniem wysokości i formy zabudowy oraz ew. dominant i akcentów krajobrazowych;

c) wytworzenie powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i przyrodniczych projektowanego centrum z zespołem Parku Południowego;

d) wypracowanie propozycji ukształtowania systemu atrakcyjnych i zróżnicowanych formalnie i funkcjonalnie przestrzeni publicznych, zapewniających także powiązania z terenami otaczającymi — w tym z planowanymi obiektami oświaty i sportu;

e) wypracowanie założeń dotyczących kształtowania układu transportowego obszaru, w tym uwzględniających obecność pętli tramwajowo-autobusowej oraz komunikację pieszą i rowerową, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni nad pętlą;

f) zaproponowanie rozwiązań o charakterze proekologicznym — w tym związanych z wprowadzeniem tzw. małej retencji oraz innych elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury;

g) wskazanie i określenie ogólnych charakterystyk obiektów i założeń mogących stanowić cel publiczny w ramach możliwego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) stanowiącego ewentualny model realizacji projektowanego centrum;

h) powiązanie centrum z sąsiedztwem: istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową oraz z planowanymi inwestycjami miejskimi takimi jak: lodowisko, pływalnia, szkoła, zajezdnia tramwajowo-autobusowa;

i) wypracowanie warunków urbanistycznych dla realizacji funkcji kulturalno-społecznych w obszarze opracowania: domu kultury z salą wielofunkcyjną (typu Stary Maneż lub Ratusz Oruński), placu do aktywności i spotkań, punktu obsługi mieszkańców, żłobków oraz filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej — tzw. BIBLIOTEKI POŁUDNIE;

j) sporządzenie bilansu terenu, uzyskanych powierzchni (PC) i kubatur w rozbiciu na poszczególne elementu programu funkcjonalnego.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu wraz z materiałami do projektowania znajduje się w części B regulaminu dostępnego na stronie konkursu - link poniżej.

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 24 maja 2024 roku, godz. 15:00. Ostateczny termin składania opracowań studialnych - do 13 września 2024 roku.

Prace konkursowe będzie można składać w drugim etapie do 8 listopada 2024 roku, a wyniki zostaną ogłoszone 15 listopada.

Nagrody:
  • I Nagroda - 60 000 zł brutto.
  • II Nagroda - 30 000 zł brutto.
  • III Nagroda - 20 000 zł brutto.
  • Dwa wyróżnienia - po 15 000 zł brutto.

Szczegóły na stronie konkursu.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»