Konkursy
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 14.03.2011 11:26


Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011

Przeglądaj zdjęcia ->
Share |

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 Zapraszamy do wzięcia udziału we konkursie  Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego a organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.Przedmiotem konkursu
są realizacje urbanistyczno-architektoniczne dotyczące:


* zagospodarowania wnętrz urbanistycznych, centrów miejskich, rynków, placów, skwerów, parków, zieleńców, ciągów widokowych, deptaków, itp., tworzących atrakcyjne przestrzenie publiczne,
* rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym terenów i zespołów poprzemysłowych, dla pozyskania przestrzeni publicznych,
* budowy i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej,
* rewitalizacji obiektów zabytkowych i obiektów przemysłowego dziedzictwa kulturowego regionu dla nadania im funkcji budynków użyteczności publicznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

   1. Do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 można zgłaszać realizacje z terenu Województwa  Śląskiego.
   2. Do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 można zgłaszać realizacje, których zakończenie potwierdzono właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2010 roku lub zostały zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2010 roku.
   3. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić skończone zadanie będące częścią większego przedsięwzięcia, którego zakończenie potwierdzono właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2010 roku lub zostało zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2010 roku.
   4. Zgłoszenia – na Kartach Zgłoszeniowych – dokonuje: projektant, inwestor, prezydent miasta/burmistrz/wójt gminy, starosta powiatu, stowarzyszenia i samorządy zawodowe.
   5. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie inwestora o zobowiązaniu do umieszczenia własnym staraniem pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego, o której mowa w punkcie 10.2.1.1 Warunków Konkursu oraz do przekazania Sekretarzowi Konkursu, o którym mowa w punkcie 13 Warunków Konkursu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt umieszczenia pamiątkowej tablicy na nagrodzonej realizacji.
   6. Liczba propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.

 FORMA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 następuje przez złożenie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków konkursowych:

* Karty Zgłoszeniowej – zgodnej z załączonym wzorem (do pobrania na www.slaskie.pl/npp/ — wypełnionej w sposób kompletny),

* oświadczenia inwestora, o którym mowa w punkcie 6.5. Warunków Konkursu,
* zdjęć zgłaszanej realizacji – minimum cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne o rozdzielczości min. 300 dpi,  o min. rozmiarze 13x18cm,
* projektu zagospodarowania terenu wraz z orientacją na terenie gminy,
* w przypadku budynku użyteczności publicznej — także rzuty, przekroje i elewacje.

Przekazanie materiałów i zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na ich upublicznianie na stronach internetowych organizatorów oraz udostępnianie prasie w celu ich publikacji, a także na ich przekazanie TUP w ramach zgłoszenia realizacji do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.

Zgłoszenia realizacji do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: NPPWS@slaskie.pl , bądź na nośniku cyfrowym na adres: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, pokój 477, z dopiskiem KONKURS NPPWŚ 2011.

 SPOSÓB OCENY PRAC

Organizator sprawdzi poprawność wypełnienia Karty Zgłoszeniowej i kompletność wymaganych załączników. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków poprawności i kompletności zostaną wyłączone z dalszej oceny.

Jury konkursu  Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego stanowią:

    * Przewodniczący Jury – Marszałek Województwa Śląskiego,
    * Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Jury podczas objazdowego posiedzenia zapozna się ze zgłoszonymi realizacjami i oceni zgodność tematu zgłoszonej realizacji z Przedmiotem Konkursu oraz odrzuci realizacje, które:

    * nie są przestrzenią publiczną w rozumieniu zapisów Warunków Konkursu,
    * nie są budynkami użyteczności publicznej,
    * nie są zgodne z opisem w Karcie Zgłoszeniowej.

Realizacje spełniające warunki formalne zostaną przedstawione na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl/npp/.

Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze z nich do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród realizacji nominowanych wybierze laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Rekomendacje Jury wypracowane zostaną w drodze dyskusji i konsensusu, jednak gdy zajdzie konieczność – na podstawie jawnego głosowania, w którym obowiązywać będzie zasada zwykłej większości głosów, a w przypadku równej liczby głosów zadecyduje głos Przewodniczącego Jury.

Realizacje nominowane, nagrodzone i wyróżnione zostaną zgłoszone do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną. Zgłoszenia dokona TUP O/Katowice na podstawie materiałów, o których mowa w punkcie 7 Warunków Konkursu.

Oceny prac dokonują także internauci w trakcie plebiscytu publiczności, w którym możliwość wyrażenia opinii mają wszyscy zainteresowani konkursem Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011, poprzez zagłosowanie na realizacje przedstawione na stronie internetowej Województwa Śląskiego.


TERMINARZ

* Ogłoszenie konkursu luty 2011 r.

* Składanie zgłoszeń do 31 maja 2011 r.
* Ocena prac do 31 sierpnia 2011 r.
* Ocena przez internautów od 1 do 31 sierpnia 2011 r.
* Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród październik 2011 r. - w ramach Śląskich Dni Architektury w Urzędzie Marszałkowskim
* Wystawa pokonkursowa październik/listopad 2011 r. - w ramach Śląskich Dni Architektury

NAGRODY

Przyznane będą Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w trzech kategoriach:
          * urbanistyka,
          * architektura,
          * rewitalizacja.

Po zapoznaniu się z rodzajem zgłoszonych realizacji Jury konkursu może przyznać dodatkową nagrodę lub wyróżnienie dla innych realizacji. W każdej z trzech kategorii Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego  stanowi:
        
         Dla inwestora:

         1. pamiątkowa tablica - do umieszczenia w publicznie widocznym miejscu nagrodzonej realizacji,
         2. pamiątkowy element plastyczny,
         3. dyplom.
 
         Dla gminy nie będącej inwestorem, na której terenie znajduje się nagrodzona realizacja – dyplom i pamiątkowy element plastyczny.

         Dla projektanta nagrodzonej realizacji:
         1. nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł brutto,
         2. pamiątkowy element plastyczny,
         3. dyplom.
 
         W każdej z trzech kategorii Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego stanowi:
        
         Dla inwestora - pamiątkowy element plastyczny  i dyplom

       
         Dla gminy nie będącej inwestorem, na której terenie znajduje się wyróżniona realizacja - pamiątkowy element plastyczny i dyplom.


          Dla projektanta wyróżnionej realizacji - pamiątkowy element plastyczny  i dyplom.

         Realizacji, która otrzyma największą ilość głosów w plebiscycie internetowym zostanie przyznana Nagroda Internautów, którą stanowi:

         Dla inwestora - pamiątkowy element plastyczny i dyplom.

         Dla gminy nie będącej inwestorem, na której terenie znajduje się nagrodzona realizacja - pamiątkowy element plastyczny  i dyplom.

         Dla projektanta nagrodzonej realizacji - pamiątkowy element plastyczny  i dyplom.

Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie werdyktu zawartego w protokole z posiedzenia Jury.

Łączna pula nagród finansowych wynosi 45 000 zł brutto.

Na wniosek Jury, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby i wysokości nagród w ramach przewidzianej puli.

Nagrody niepieniężne wręczone zostaną przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników, natomiast nagrody pieniężne pomniejszone o należne opłaty i podatki zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe nagrodzonych wskazane w Karcie Zgłoszeniowej.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Nagrody rzeczowe dla internautów zostaną wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników lub zostaną wysłane drogą pocztową.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników przewiduje się prezentacje autorskie nagrodzonych realizacji oraz wystąpienia inwestorów.

PUBLIKACJA

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych stowarzyszeń i samorządów zawodowych, a także zostaną przedstawione w folderze pokonkursowym.

WYSTAWA POKONKURSOWA

Wystawa, na której zostaną zaprezentowane prace konkursowe odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury organizowanych przez SARP.


Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.slaskie.pl/npp/.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Organizacyjnego konkursu:
mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
pokój 477
tel. 32 2078477
e-mail: NPPWS@slaskie.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Artykuły z tagiem:konkurs

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

Konkurs prowadzony jest w języku polskim i adresowany jest do studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy w swoich pracach inżynierskich/licencjackich lub magisterskich poruszają szeroko pojętą problematykę zielonych dachów lub żyjących ścian.

więcej

Konkurs "Portable Reading Rooms"

Ogłoszono międzynarodowy konkurs pt. "Portable Reading Rooms". Do wygrania nagrody pieniężne oraz stypendium o wartości 2000 euro. Organizatorzy zapraszają do przesyłania projektów niewielkich konstrukcji, które mogłoby być wbudowane w przestrzeń publiczną - dając ludziom miejsce i możliwość wyciszenia się i przeczytania książki, kiedy tylko zechcą.

więcej

3. edycja konkursu Museum of Emotions

Wyzwanie ma na celu zebranie najciekawszych pomysłów koncepcji muzeum poświęconego emocjom. Zadanie polega na opracowaniu projektu obiektu, w którym dwie odrębne sale wystawowe będą wywoływać kontrastujące ze sobą emocje - jedna będzie wzbudzać emocje negatywne, a druga pozytywne.

więcej

Międzynarodowy konkurs na projekt modułowego balkonu

Zadanie polega na zaprojektowaniu modułu balkonowego, który można zamontować zarówno w nowych, jak i starych obiektach. Uczestnicy powinni wskazać istniejący budynek mieszkalny, w którym chcą zastosować swoją koncepcję. Organizatorzy oczekują rozwiązań modułowych z możliwością samodzielnego montażu lub rozbudowy balkonu.

więcej

Office Design Challenge. Znamy skład jury konkursu

Ogłoszono skład jury wyzwania projektowego Office Design Challenge. Prace uczestników będą oceniać m.in architekci z pracowni ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii. To już druga edycja konkursu. Wyzwanie polega na zaprojektowaniu oryginalnych przestrzeni biurowych.

więcej

Konkurs na inspirujący produkt "W zgodzie z naturą"

Ruszyła szósta edycja ogólnopolskiego konkursu dla młodych projektantów pt. "W zgodzie z naturą". Konkurs organizowany jest przez gdańską Galerię Wnętrz od 2017 roku. Przeznaczony jest dla studentów kierunków artystycznych, przede wszystkim wzornictwa i architektury wnętrz, w całej Polsce.

więcej

Międzynarodowy konkurs AZ Awards 2023

Konkurs kierowany jest do architektów, projektantów, urbanistów i architektów krajobrazu. Jego ideą jest umożliwienie międzynarodowej ekspozycji i uznania, na które zasługuje wyjątkowe prace. W konkursie mogą wziąć udział również studenci kierunków projektowych. Nagrody zostaną rozdane podczas gali AZ Awards w Toronto w czerwcu, w towarzystwie lokalnych i międzynarodowych profesjonalistów z branży

więcej

Sukces polskich studentek w 5. edycji konkursu MICROHOME!

Zakończyła się piąta edycja corocznego konkursu organizowanego w ramach serii Small-Scale Architecture (Architektura małej skali) - MICROHOME 2022. Na podium znalazł się zespół z Polski! Trzecie miejsce w konkursie zajęły studentki z Politechniki Warszawskiej.

więcej

Konkurs The LIT Lighting Design Awards 2023

Ogłoszono kolejną edycję międzynarodowego konkursu LIT Lighting Design Awards 2022 na najlepsze projekty oświetlenia. Konkurs kierowany jest do profesjonalistów i studentów. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane globalnej publiczności i zamieszczone w katalogu Annual LIT Awards.

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;