Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze. Na obszarze opracowania w przeszłości znajdowało się barokowe założenie ogrodowe, a następnie ogrodnictwo. Wytyczne konkursowe zakładały stworzenie koncepcji nowego miejsca spotkań mieszkańców, z dużym udziałem zieleni oraz ew. lokalnym handlem. Wpłynęło 10 prac. Sąd Konkursowy w składzie Aleksandra Wasilkowska (Przewodnicząca Sądu), Sylwia Bajor, Łukasz Pancewicz, Urszula Forczek-Brataniec, Piotr Górka, Renata Kwiatek oraz Julian Wajenerowski przyznał następujące nagrody:

Pierwszą nagrodę pieniężną w wysokości 35 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na uszczegółowienie pracy konkursowej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz sformułowanie wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zdobyła Alicja Maculewicz. 

Uzasadnienie: Autorka projektu Zielony Kwartał zaproponowała spójną kompozycję urbanistyczną i krajobrazową hortus conclusus oraz racjonalne ekonomicznie proporcje nowej zabudowy mieszkaniowej, targowiska i terenu zieleni. Autorka nadała przestrzeni byłego Targowiska Flora właściwą strukturę i skalę małomiejskiego placu poprzez wprowadzenie wolnostojącej zabudowy mieszkalno-usługowej położonej w niższej części działki oraz zielonych fasad lasów wokół placu. Projekt ma dużą wartość przyrodniczą, łącząc w sobie bioróżnorodne kieszonkowe lasy Miyawakiego, sadzawkę hydrobotaniczną, architekturę dla awifauny oraz wybieg dla psów. Projekt Zielonego Kwartału doskonale wpisuje się w urbanistyczną, krajobrazową, społeczną i ekonomiczną strukturę Jeleniej Góry, ma również szansę stać się elementem systemu przyrodniczego miasta i atrakcyjnym terenem śródmiejskim miejscem zamieszkania.

Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze


Drugą nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł zdobył zespół w składzie: Agata Twardoch, Michał Mirosławski, Filip Gawin i Marta Swoszowska. 

Uzasadnienie: Sąd konkursowy docenił inkluzywny charakter projektu. Autorzy pracy zaproponowali innowacyjną społecznie infrastrukturę uwzględniająca potrzeby uchodźców, nastolatek, młodszych rodziców, flory i fauny, czyli mniejszości których specyficzne potrzeby zazwyczaj są pomijane w projektach przestrzeni miejskich. Doceniono również sposób wykorzystania i retencjonowanie wody deszczowej oraz nowatorskie traktowanie toalet publicznych, placu zabaw i stref relaksu, a także równe traktowanie ze względu na płeć, wiek i sprawność. Zwrócono również uwagę na nowatorską i wielofunkcyjną formę zadaszenia, które łączy funkcję targu, wydarzeń kulturalnych i spotkań sąsiedzkich. Sąd konkursowy uznał, że duża skala zadaszenia nie przystaje do możliwości budżetowych i struktury urbanistycznej Jeleniej Góry.Trzecią nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł otrzymali Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Michał Kempiński, Katarzyna Elwart-Karczewska i Maciej Kryński.

Uzasadnienie: Sąd konkursowy docenił spójność architektoniczną i urbanistyczną projektu Park Flora. Radykalna renaturalizacja placu, dobór rodzimych gatunków roślinności w połączeniu z lekkim i niezwykle eleganckim zadaszeniem targowiska jest mocną i wartościową propozycją przestrzenną. Zaproponowany przez Autorki/Autorów budynek centrum innowacji i przedsiębiorczości lokalnej stanowi bardzo interesującą propozycję architektoniczną i społeczną. Sąd konkursowy uznał, że ograniczenie zabudowy śródmiejskiej do funkcji użyteczności publicznej nie wykorzystuje miastotwórczego potencjału miejsca i struktury urbanistycznej Jeleniej Góry.

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»