Wydarzenia
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 15.04.2019 10:51


Wyniki konkursu Fabryka Pełna Życia

Przeglądaj zdjęcia ->
Wyniki konkursu Fabryka Pełna Życia

11 kwietnia 2019 poznaliśmy werdykt sądu konkursowego międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała praca autorstwa biura ANALOG Piotr Śmierzewski. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 22 000 zł i zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia. Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej – w ten sposób nasz projekt stworzenia tętniącego życiem serca miasta przechodzi do fazy realizacyjnej. Jeszcze w tym roku chcemy powołać operatora Fabryki Pełnej Życia i rozpocząć rozmowy z potencjalnymi inwestorami.I NAGRODA

(22 tys. zł. oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki)

ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI
 
Piotr Śmierzewski
Michał
Czeszejko
Rafał Śliwa
Artur Górski
Igor Klyus

 
UZASADNIENIE
Nagrodę przyznano za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych rozwiązaniach. Praca w interesujący sposób w oparciu o potencjał miejsca kreuje nowy obraz śródmieścia Dąbrowy Górniczej.
Jako wartościowe i wnoszące nową jakość w przestrzeń miejską uznano:
 • układ przestrzenny oparty o sekwencję 4 zróżnicowanych placów. Przy czym na szczególne uznanie zasługuje zasadnicza decyzja projektowa w obszarze A (Fabryka Pełna Życia), czyli stworzenie zewnętrznej przestrzeni o odpowiednich proporcjach i charakterze odmiennym od reprezentacyjnego charakteru Placu Wolności i ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej;
 • Czytelne powiązania kompozycyjne i piesze z otaczającymi terenami w szczególności z parkiem Śródmiejskim, centrum handlowym Pogoria i przyszłościowym centrum przesiadkowym;
 • sugestię spowolnienia ruchu kołowego ulicy Królowej Jadwigi;
 • operowanie czytelną siatką urbanistyczną krystalizującą i stabilizującą założenie urbanistyczne;
 • wykształcenie zróżnicowanych w wielkości i klimacie przestrzeni publicznych;
 • zaproponowanie atrakcyjnych nowych pół inwestycyjnych, wzbogacających istniejący układ przestrzenny. Nagrodzona praca najlepiej określa przestrzeń, od której należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej jako przestrzeń zlokalizowaną w północnej części zespołu hal dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal;
 • właściwe relacje pomiędzy wielkością zabudowy adaptowanej i projektowanej;
 • elastyczne podejście do adaptacji istniejących hal fabrycznych;
 • zarysowanie długofalowej strategii, która będzie przygotowana na dowolną możliwą dynamikę rozwoju miasta.
 
II NAGRODA

(18 tyś zł.)

M.O.C. ARCHITEKCI SP Z O.O. S.K.
 
Błażej Janik
Ewa Janik
Krzysztof Kaczmarczyk
Małgorzata Karolak

 
UZASADNIENIE
Nagrodę przyznano za prawidłową dyspozycję przestrzenną, budującą nowy kwartał miejski w oparciu o istniejąca
tkankę poprzemysłową, integrację przestrzeni obszaru Fabryki Pełnej Życia, strefy między PKZ a placem Wolności
oraz obszaru parku Hallera. Obwodowo wprowadzone nowe obiekty kubaturowe, umożliwiają realizację różnych
scenariuszy w ramach rewitalizacji tego obszaru Dąbrowy Górniczej. O wartości pracy stanowią również
operowanie prawidłową skalą oraz usytuowanie lokalnego akcentu. Sąd Konkursowy wysoko ocenił rewitalizację
zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów
miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Dostrzega sekwencję trzech Placów: Głównego,
Przy Suwnicy i Północnego. Opis pracy ujawnia rzetelny stosunek do ochrony dziedzictwa przestrzennego
istotnego dla budowania tożsamości regionu i miasta.
 
Zastrzeżenia budzą:
 • rozwiązanie placu Wolności oraz jego powiązania z przyszłym założeniem, szczególnie po stronie wschodniej
 • Pałacu Kultury Zagłębia;
 • operowanie zbyt drobnymi elementami zieleni nie budującymi atrakcyjnych przyszłych przestrzeni publicznych;
 • lokalizacja drobnej grzebieniowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w rejonie oddziaływania akustycznego magistrali kolejowej.
 • Koncepcja definiując „kompletną” strukturę urbanistyczną i dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną może nie być wystarczająco odporna na zmienną w czasie dynamikę procesów inwestycyjnych. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych północnego „brzegu” zadanego obszaru, a w szczególności powiązań komunikacyjnych ze strefą Dworca PKP.


III NAGRODA

(14 tyś zł.)
 
HEINLE,WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP.Z O.O.

Anna Stryszewska-Słońska
Edward Schultz
Katarzyna Skowronek
Łukasz Umiński
Łukasz Kaczmarek
Karol Mądrecki

 
UZASADNIENIE
Nagrodę przyznano za dobry poziom warsztatu urbanistycznego oraz wykreowanie czytelnego, przekonującego
układu przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w
czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Rozwiązanie
pół inwestycyjnych w pobliżu ronda jako „bramy miejskiej” jest interesującą propozycją o dużych walorach
przestrzennych. Wartością pracy jest również próba wpisania tego obszaru w szersze założenie plant wokół
śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sąd Konkursowy wysoko ocenił poszukiwanie lokalizacji kluczowych przestrzeni
dla nowego Śródmieścia – takich jak plac Rynku o obrysie kwadratu czy salon miejski w przestrzeni przeszklonego
pasażu – na styku obszarów funkcjonalnych i osi powiązań komunikacyjnych. Dostrzeżono znaczenie idei
domknięcia „zielonego ringu” Dąbrowy Górniczej. Praca formułuje strefy funkcjonalne nowego centrum i
konsekwentnie przedstawia ideę nawarstwiania się elementów miasto- i centrotwórczych. Szczególną uwagę
zwrócono na propozycje: obszaru zabudowy biurowo-usługowej zachodniej strefy obszaru zadanego z obiektem
„inkubatora technologicznego”, sugestią docelowej adaptacji hali ZREMBu, propozycje przebudowy „cokołu”
Pałacu Kultury Zagłębia i realizacji miejskiego parku krajobrazowego.
 
Zastrzeżenia budzą:
 • mało przekonujące rozwiązanie  placu pomiędzy Pałacem Kultury Zagłebia a halami fabrycznymi;
 • propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych ze strefą Dworca PKP;
 • brak czytelnych propozycji rozwiązania północnej części terenu.

 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

(3 tyś zł.)
 
INCJATYWA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

Piotr Straszak
Mikołaj Zdanowski
Paweł Jaworski
Szymon Chwazik
Magdalena Kandyba
Marta Możdżyńska
Magdalena Walczak
Adam Piotr Zając

Uzasadnienie
Wyróżnienie przyznano za poprawne rozwiązanie układu urbanistycznego. Uwagę sądu konkursowego zwróciło
także przeprowadzenie waloryzacji terenu objętego opracowaniem. Doceniono włączenie projektowanego
założenia w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej. Zastosowanie współczesnego języka
form architektonicznych w umiejętny sposób wpisuje się w kontekst miejsca. Wykreowanie dominanty wieży
widokowej i wykorzystanie poprzemysłowych elementów konstrukcji jako silnych akcentów architektonicznych
ułatwia użytkownikowi tego miejsca orientację w przestrzeni całego założenia.
 


 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

(3 tyś zł.)
 
STUDIO PROJEKTOWE I WZORCOWNIA ”NARADA” WISŁAW MICHAŁEK
Wiesław Michałek
Magdalena Cieślik
Magdalena Rojek
Andrzej Lipski
Eliza Wcińska


Uzasadnienie
Wyróżnienie przyznano za interesującą analizę obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem szerokich oczekiwań
mieszkańców i wyników konsultacji społecznych. Analiza urbanistyczna połączeń komunikacyjnych i stref
rekreacji dodatkowo podwyższa walory pracy. Skupienie uwagi na człowieku - mieszkańcu miasta, zauważenie
jego potrzeb i obecnych problemów a także przedstawienie propozycji ich rozwiązania wyróżnia ten projekt na tle
pozostałych opracowań. Doceniono także ciekawy sposób rozwiązań mających na celu wprowadzenie różnych
aktywności społecznych zwiększających atrakcyjność miejsca.


WYRÓŻNIENIE HONOROWE


D+P ARCHITEKTURA PAWEŁ SKÓRA
Paweł Skóra
Dorota Skóra

 
Uzasadnienie
Wyróżnienie przyznano za śmiałą propozycję wykreowania dominanty podkreślającej znaczenie obszaru Fabryki
Pełnej Życia jako centrum miasta. Na uwagę zasługuje także lapidarność rozwiązań przestrzennych. Zasadna
gradacja funkcji w układzie pionowym całego założenia, a także propozycja zróżnicowanego przeznaczenia w
zaadaptowanych częściach istniejącej tkanki starej zabudowy fabryki umożliwia dostosowanie ich do bieżących
potrzeb.


Źródło
www.sarp.katowice.pl/Konkurs...
fabrykapelnazycia.pl/aktualnosci/...
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

Artykuły z tagiem:projek

Konkurs urbanistyczno-architektoniczy Fabryka Pełna Życia

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. Suma nagród w konkursie to 60 000 zł.

więcej

Wystawa "Dzielnica 22. Janusz Bartkowicz – rysunki"

Janusz Bartkowicz – artysta grafik, studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Debiutował w 1963 roku wystawą rysunku w galerii ZPAP w Domu Plastyków w Krakowie. Współpracował z Wydawnictwem ARKADY. Jest autorem wielu ekspozycji, plakatów, grafiki książkowej, dekoracji wnętrz.

więcej

Wykład prof. Ewy Kuryłowicz "Wnętrze miasta, które kształtują ludzie"

Archi Prelekcje to znany i lubiany cykl spotkań organizowany w Gdyni. Tegoroczna edycja 12. Weekend Architektury w Gdyni 2022 odbyła się pod koniec sierpnia. Jednym z punktów programu była prelekcja Ewy Kuryłowicz. Wykład dostępny jest do obejrzenia na stronie Gdyńskiego Szlak Modernizmu na Youtube.

więcej

Zobacz wykłady Gdynia Design Days i wyróżnione projekty

Gdynia Design Days to topowy nadbałtycki festiwal designu. Każda edycja jest pretekstem do poruszania zagadnień związanych z szeroko pojętym projektowaniem w kontekście zmian, jakie zachodzą w naszym otoczeniu. Zapis spotkań, prelekcji i wykładów dostępny jest do obejrzenia na Youtube. Przypominamy najciekawsze spotkania. Na stronie festiwalu zaprezentowano też wyróżnione projekty.

więcej

Wykłady z cyklu Elementy Architektury

Elementy Architektury to cykl spotkań poświęconych architekturze organizowany przez Instytut Architektury i Goethe Institut Krakau. Przypominamy tegoroczne wykłady będące czwartą odsłoną cyklu, których uczestnikami i gośćmi byli architekci, urbaniści, eksperci i miejscy aktywiści.

więcej

Wykłady online Instytutu Dizajnu w Kielcach - o designie i projektowaniu

Na stronie Instytutu Dizajnu w Kielcach na Yotube można znaleźć wiele ciekawych spotkań i wykładów online. O projektowaniu, designie i nie tylko! Przypominamy ostatnie prelekcje, które warto zobaczyć. Na liście m.in. wykład pt. "Społeczna utopia. Jak przestrzeń dzieli zamiast integrować?".

więcej

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Radom

Organizatorzy zapraszają na ostatnią już odsłonę wystawy w ramach tegorocznej serii Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Tym razem ekspozycję można oglądać w Radomiu w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej.

więcej

Międzynarodowy konkurs "The Home of Shadows"

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu domu, w którym nie ma sztucznego oświetlenia. Dom może być zlokalizowany na dowolnym terenie i mieć dowolną formę, o ile będzie w pełni funkcjonalny bez potrzeby korzystania ze sztucznego światła.

więcej

Projekt wnętrza apartamentów w Wiśle - Magiczny Horyzont

Wnętrza apartamentów w inwestycji Magiczny Horyzont w Wiśle zaplanują projektantki z warszawskich pracowni – Sylwia Pogorzelska z OIKOI oraz Magdalena Śliwka z pracowni Black Deer Workshop. Wcześniej urządzały wnętrza m.in. dla Ritz Carlton. Apartamentowce spółki WeWell w Wiśle przechodzą właśnie metamorfozę. Budynki już stoją, zostały wprowadzone do sprzedaży, a obecnie trwa modernizacja ich elewacji.

więcej

. Wróć do listy tematów
dowload...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;