Przetarg na projekt zagospodarowania terenu kampusu F Politechniki Wrocławskiej

Przetarg na projekt zagospodarowania terenu kampusu F Politechniki Wrocławskiej
Przetarg na projekt zagospodarowania terenu kampusu F Politechniki Wrocławskiej pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża, Gdańską, Sopocką i Bujwida we Wrocławiu - ETAP I oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - ETAP II

Opis zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na wykonanie zagospodarowania terenu kampusu „F” Politechniki Wrocławskiej pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża, Gdańską, Sopocką i Bujwida we Wrocławiu.

Kampus „F” Politechniki Wrocławskiej zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża, Gdańską, Sopocką i Bujwida we Wrocławiu. Na terenie tym mieści się Archiwum Politechniki Wrocławskiej oraz Zakład Chemii i Technologii Paliw Wydziału Chemicznego. Obecnie na terenie kampusu „F” prowadzona jest inwestycja „Archiwum Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowane przy ul. Czerwonego Krzyża 2 we Wrocławiu” z terminem realizacji 10.12.2014r. - 10.06.2016r.

Elementy zagospodarowania, które należy uwzględnić w projekcie:
1) Wjazd i wyjazd na teren kampusu „F” ma być możliwy z dwóch kierunków od ul. Gdańskiej oraz ul. Bujwida – należy zaprojektować szlabany z czytnikami kart. Szlabany muszą być kompatybilne ze Zintegrowanym System Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego.

2) zaprojektowanie nowego ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramami (aby teren był zamknięty) w granicy nieruchomości – aktualnie ogrodzenie w większości nie pokrywa się z granicą działki

3) 2 drzewa do wycinki po obu stronach wjazdu z ul. Gdańskiej – o ile będzie kolidować z przebudową wjazdu lub zajdą inne okoliczności wpływające na decyzję Zamawiającego, ewentualnie wycinka lub przesadzenie innych drzew, jeśli zajdzie taka konieczność

4) budynek portierni – do wyburzenia

5) budynki F8 i F9 – do wyburzenia

6) zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych, proponowane lokalizacje (o ile spełniają przepisy BHP i p.poż): pomiędzy F6 a ul. Bujwida przy F6, naprzeciwko F4, na dziedzińcu budynków F1, F2, F3 i F4

7) remont drogi wewnętrznej ul. Gdańska – ul. Bujwida – wymiana nawierzchni wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż. (droga wymaga częściowo poszerzenia)

8) gazy techniczne – ujednolicenie szaf na butle. Należy przewidzieć możliwość transportu butli podczas ich wymiany przy zmienionej lokalizacji ogrodzenia tj. ok. 1m od ściany budynku

9) instalacje napowietrzne z F1 do F8 – do likwidacji

10) wymiana nawierzchni w „dziedzińcu” budynków F1-F4

11) zaprojektowanie nowych ławek oraz koszy na śmieci

12) chodniki – wymiana nawierzchni, ewentualnie zmiana w przebiegu chodników, dostosowanie do osób niepełnosprawnych

13) śmietnik – wyburzenie istniejącego i zaprojektowanie nowego

14) zaprojektowanie nowego oświetlenia terenu

Kryteria oceny ofert:

1 - Cena - 95
2 - skrócenie terminu wykonania usługi - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 50-370 Wrocław.

ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Wrocławska,
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

Strona przetargu: przetargi.pwr.edu.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»