Przetarg na projekt miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec

Przetarg na projekt miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Silec w miejscowości Młynowo, Gmina Srokowo w ramach projektu pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” obejmującej:

a) aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych,  
b) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia  koncepcję i uzyskać jej akceptację;
c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, niezbędnych ekspertyz, aktualnych map do celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, oceny, badania, pozwolenie wodno-prawne wraz z operatem (w przypadku konieczności), wykonanie inwentaryzacji drzew kolidujących z planowaną inwestycją i uzyskanie decyzji na usunięcie drzew, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w przypadku konieczności), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalającej na prowadzenie prac budowlanych w otoczeniu/przy zabytku i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę,
d) projekt budowlane i wykonawcze /po 6egz. Dla każdej z branż w formie papierowej+ wersja elektroniczna w formacie PDF/,
e) projekty branżowe oraz projekty rozwiązań kolizji, jeśli zaistnieją kolizje z urządzeniami technicznymi i podziemnymi /po 6egz. Dla każdej z branż w formie papierowej+ wersja elektroniczna w formacie PDF/,
f) przedmiary robót dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
g) kosztorysy inwestorskie dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
h) kosztorysy ofertowe dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
i) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
j) informacje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 6 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
k) złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do odpowiedniej jednostki samorządowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego,
l) zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się spisaniem protokołu,  podpisanym przez strony,
m) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację projektową, będącą przedmiotem zamówienia,

W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych wskazując kryteria równoważności.

Projekt swoim zakresem winien zawierać:

a) lokalizacja: Młynowo, 11 - 420  Srokowo, woj. warmińsko – mazurskie
b) remont  drogi gruntowej / ciąg pieszo – jezdny/ zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej (dz. nr 44) - dł. 200 m,  szer. 6 m, która stanowi połączenie z drogą wojewódzką nr 650 i istniejącą ścieżką rowerową oraz drogą gruntową,
c) wydzielenie 20 miejsc parkingowych,
d) plaża o szerokości – 50 m (dz. nr 43/3),
e) pomost o konstrukcji drewnianej,
długość – 25 m,
szerokość – 2,5 m,
f) wydzielenie miejsca na ognisko, grill z ławkami na około 50 osób,
g) ścieżki spacerowe z ławkami o długości 120 m.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Młynowo za wyjątkiem terenu jeziora Silec. Teren inwestycji nie znajduje się w rejestrze lub ewidencji zabytków.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miasta).

ZAMAWIAJĄCY
Związek Gmin BARCJA,
pl. Piłsudskiego 1,
11-400 Kętrzyn

Strona przetargu: barcja.org.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»