Przetarg na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z remontem zabytkowego obiektu

Przetarg na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z remontem zabytkowego obiektu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektu Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 wraz z przeprowadzeniem prac remontowych zabytkowego obiektu w ramach projektu pn. Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego obejmującej:
a) aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych,
b) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję i uzyskać jej akceptację;
c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, niezbędnych ekspertyz, aktualnych map do celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, oceny, badania, pozwolenie wodno-prawne wraz z operatem (w przypadku konieczności), wykonanie inwentaryzacji drzew kolidujących z planowaną inwestycją i uzyskanie decyzji na usunięcie drzew, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w przypadku konieczności), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalającej na prowadzenie prac budowlanych w otoczeniu/przy zabytku w tym również dysponowania osobami niezbędnymi do otrzymania tej decyzji tj. kierownik prac konserwatorskich, inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robot z odpowiednim doświadczeniem w pracy przy zabytkach i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę,
d) wykonanie badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych - o ile będą wymagane,
e) projekt budowlane i wykonawcze /po 6egz. Dla każdej z branż w formie papierowej+ wersja elektroniczna w formacie PDF/,
f) projekty branżowe oraz projekty rozwiązań kolizji, jeśli zaistnieją kolizje z urządzeniami technicznymi i podziemnymi /po 6egz. Dla każdej z branż w formie papierowej+ wersja elektroniczna w formacie PDF/,
g) przedmiary robót dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
h)
kosztorysy inwestorskie dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
i) kosztorysy ofertowe dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
j) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
k) informacje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 6 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/,
l) złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do odpowiedniej jednostki samorządowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego,
m) zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się spisaniem protokołu, podpisanym przez strony,
n) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację projektową, będącą przedmiotem zamówienia, W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych wskazując kryteria równoważności.

Zamawiający:

Związek Gmin „BARCJA”
ul. Plac Piłsudskiego 1
11- 400 Kętrzyn,

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta w Kętrzynie,
ul. Wojska Polskiego 11,
11-400 Kętrzyn,
Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miasta), w terminie do 11 lutego 2015 r. do godz. 09:00

Strona przetargu: barcja.org.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»