Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 5.06.2015 09:25


Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku
Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz infrastruktury technicznej, a także późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót dotyczących inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Archiwum Państwowego w Białymstoku na terenach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Białymstoku,
b) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, opracowań technicznych, uzgodnień i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) w celu realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji,
c) pełnienie w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1) Cena - 95
2) Termin wykonania wszystkich świadczeń, o których mowa w pkt 13 rozdziału IV SIWZ - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok, Sekretariat.

Sieć archiwów państwowych tworzą placówki o charakterze centralnym i te, które mają zasięg regionalny. Nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Instytucja narodowego zasobu archiwalnego, obejmuje wszystkie materiały archiwalne znajdujące się na terenie kraju, bez względu na tytuł własności do nich oraz te, które na mocy prawa lub zwyczajów międzynarodowych należą do Polski. Materiały archiwalne to wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, dokumentacja techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideo, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.

Podstawowe zadania archiwów
Zgromadzone w archiwach dokumenty są świadectwem dorobku cywilizacyjnego i kulturalnego, w tym działalności władz państwowych i samorządowych, innych instytucji publicznych, organizacji prywatnych oraz wybitnych osobistości życia społecznego. Do głównych zadań archiwów państwowych należy zarządzanie przekazami informacji stanowiącymi świadectwa dziejów polskiego państwa i społeczeństwa – zarówno powstałymi w przeszłości, jak i powstającymi obecnie. Archiwa państwowe sprawują opiekę nad dokumentarną spuścizną polskiego państwa i społeczeństwa. Wypełniają ustawowe zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania, prowadzenia działalności informacyjnej, popularyzatorskiej, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych, tzn. takich przekazów informacji, którym przypisuje się trwałe znaczenie historyczne. Ich zakres obejmuje tradycyjne prace archiwalne związane m.in. z:
• przejmowaniem i opracowywaniem materiałów archiwalnych,
• zabezpieczaniem i konserwacją zbiorów,
• popularyzacji, działalnością wydawniczą i edukacyjną,
• zadaniami z dziedziny reprografii tradycyjnej, tj. mikrofilmowania i cyfrowej (digitalizacji),
• upowszechnianiem on-line digitalizowanych zbiorów.

Obejmuje także zadaniami ze sfery najnowszych technologii cyfrowych – od projektowania i budowy systemów teleinformatycznych, po utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla przechowywania kopii wzorcowych zdigitalizowanych obiektów oraz naturalnych dokumentów elektronicznych. Prowadzenie działalności archiwalnej w celu zachowania tytułów prawnych państwa, instytucji i obywateli oraz archiwalnych przekazów historycznych będących składnikiem pamięci historycznej narodu, państwa i jego obywateli, wymaga specjalistycznych kompetencji m.in. z zakresu zarządzania powstającą współcześnie dokumentacją, w tym dokumentami elektronicznymi, odczytywania historycznych dokumentów rękopiśmiennych - zwłaszcza obcojęzycznych, znajomości archiwistyki, historii, prawa, funkcjonowania i zakresu kompetencji współcześnie działających instytucji, kompetencji i wiedzy z dziedziny zakresu zagadnień technologii informatycznych.

ZAMAWIAJĄCY
Archiwum Państwowe w Białymstoku,
ul. Rynek Kościuszki 4,
15-426 Białystok

Strona przetargu: bialystok.ap.gov.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;