Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach zadania p.n.: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II"

Koncepcja winna obejmować odtworzenie zarysu murów zamku pińczowskiego, dojścia do wzgórza - od strony drogi wojewódzkiej i ciągu pieszo-rowerowego, oraz taras widokowy na panoramę miasta. Należ również zaproponować trasę spacerowo - rekreacyjną z elementami towarzyszącymi.

Zespół Pałacu Wielopolskich - w skład którego wchodzą pozostałości zamku jest wpisany do rejestru archeologicznego pod nr 352 - rejestr nr 2. W rejonie góry zamkowej przeprowadzone zostały częściowo badania archeologiczne – sprawozdania z badań będą bazą do opracowania koncepcji.

Opracowanie powinno obejmować minimum 3 propozycje rozwiązań z opisem i wizualizacją (światło dzienne i nocne)

Przygotowane propozycje - zaakceptowane przez Zamawiającego - będą przedmiotem konsultacji z udziałem mieszkańców. Dla wybranego wariantu należy uzyskać akceptację i wytyczne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracować program funkcjonalno - użytkowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w rozwiązania koncepcyjne zaproponowane przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 29, w terminie do dnia 01.12.2015 r. do godziny 10:00.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena - 91%
• Doświadczenie - 9%

Nazwa oraz adres zamawiającego
Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10,
28-400 Pińczów

Strona przetargu: bip.gminy.com.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»