Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Warszawa - przetarg do 25 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy , ul. Powstańców Śląskich 70/359, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 53-37-970, faks 022 53-37-563.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 w Warszawie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 71.32.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.31.12.00-2, 45.33.11.00-7, 45.43.21.00-5, 45.21.22.22-8, 45.42.11.60-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału Wykonawców w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą [spełnia - nie spełnia] w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. b zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Prezesa Radu Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). c) Wykaz wykonanych robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o dzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robot stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykazanie: należytego wykonania minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku o charakterze edukacyjnym o wartości nie mniejszej niż 70% ceny oferty netto. Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest wykazanie: 1. minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 2. minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 3. minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 20.02.1975 r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych cieplnych); 4. minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 20.02.1975 r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych cieplnych); 5. minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 20.02.1975 r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych); 6. minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w przypadku uprawnień wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 20.02.1975 r. lub wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych). Zamawiający żąda załączenia do oferty kopii uprawnień oraz kopii aktualnego na dzień składania ofert zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a także pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalnościach przez tę samą osobę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bemowo.waw.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 23.06.2009.
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Więcej www.bemowo.waw.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;