Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 21.05.2009 14:45


Gdańsk - przetarg do 1 czerwca 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa prefabrykowanych elementów żelbetowych (form żelbetowych), które zostaną rozmieszczone na wystawie plenerowej na Westerplatte w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 77103 - 2009;
data zamieszczenia w BZP:19.05.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , ul. Długa 81-83, 80-831 Gdańsk,
woj. pomorskie, tel. 058 30 77 141, faks 058 301 26 64.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum1939.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie i dostawa prefabrykowanych elementów żelbetowych (form żelbetowych), które zostaną
rozmieszczone na wystawie plenerowej na Westerplatte w Gdańsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa prefabrykowanych elementów żelbetowych
(form żelbetowych), które zostaną rozmieszczone na wystawie plenerowej na Westerplatte w
Gdańsku.
1.2. Szczegółowy opis formy żelbetowej:
1) Forma żelbetowa składa się z dwu pionowych elementów (form) w kształcie litery C, zbrojonych.
2) Formy są prefabrykowane i pozwalają na ustawienie w pewnej ilości kombinacji poprzez obrót w
płaszczyźnie pionowej i poziomej. Forma betonowa składa się z 2 takich prefabrykatów
zestawionych ze sobą w 4 konfiguracjach, które zostaną zamocowane w fundamencie za
pośrednictwem trzpieni stalowych ze stali nierdzewnej. Element zostanie posadowiony
bezpośrednio na gruncie za pomocą ławy żelbetowej.
3) Formy stanowią elementy prefabrykowane żelbetowe.
4) Płyta - krzyżowo zbrojona prętami f8 co 10cm. W elementach prefabrykowanych osadzone będą
rury stalowe ze stali nierdzewnej nagwintowane jako gniazda dla trzpieni mocujących oraz
montażowych (4 gniazda na prefabrykat). Na etapie transportu w gniazda wkręcane są trzpienie
montażowe umożliwiające transport prefabrykatu , transport w wariancie 4 punktowego mocowania
(na miejsce ekspozycji).
5) Powierzchnia elementów jest gładka, na co wpływ ma zarówno typ użytego betonu, jak i
powierzchnia wewnętrzna formy negatywowej.
6) Beton będzie barwiony w masie pigmentem w proszku (np. czerń żelazowa firmy Ferrokolor lub
równoważna) do uzyskania koloru grafitowego.
7) We wnętrzach elementów prefabrykowanych umieszczone będą gabloty wystawiennicze oraz
siedziska granitowe, które są przedmiotem odrębnego postępowania.
8) Wszystkie użyte wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty, świadectwa lub
certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
9) Materiały do realizacji elementów żelbetowych: - beton B30; - stal zbrojeniowa A-I (St3SX), A-III
(RB400), A-0 (St0S); - elementy stalowe ze stali nierdzewnej OH18N9
10) Technologia betonu: Beton dla wykonania prefabrykatów - B30, o wymaganej wodoszczelność
betonu W8. Wskaźnik wodno-cementowy C/W poniżej wartości 0,45. Należy zastosować domieszki
przeciwskurczowe oraz domieszki upłynniające wg wybranej technologii. Wymagana klasa
ekspozycji dla betonu XC4 wg PN-EN 206-1:2003.
11) Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003: - nasiąkliwość nie
większa jak 4%; - mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%; - spadek wytrzymałości
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
12) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych: Klasa środowiska XC4, spełnione
warunki otulenia i rozwarcia rys dla danej klasy.
13) Formy żelbetowe zostaną dostarczone w ilości 29 szt., w tym:
a) 25 szt. form żelbetowych przeznaczonych jest do montażu gablot ekspozycyjnych
b) do 4 form żelbetowych, przeznaczonych są jako siedziska, wklejone zostaną płyty granitowe.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania gablot oraz płyt granitowych.
1.3. Przedmiot zamówienia będzie obejmował również rozładunek ram betonowych na miejscu
ekspozycji, lecz nie będzie obejmował ich montażu.
1.4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na pobocze parkingu strzeżonego na
Westerplatte ( po prawej stronie drogi , od strony morza). własnym transportem i na własny koszt i
zapewni personel do rozładunku.
1.5. Do rozładunku form żelbetowych wykonawca zapewni dźwig samojezdny , który rozładuje
prefabrykaty na maksymalną odległość 10 m od parkingu na poboczu - trawniku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności: - wykonali w okresie
ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę prefabrykowanych elementów żelbetowych,
o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i
oświadczeń, przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w pkt III.2
Informacja o oświadczeniach i dokumentach (...), na zasadzie kwalifikacji spełnia,nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2, składa
każdy z nich. Dokument wymieniony w ust.1 pkt.3 składa pełnomocnik, przy czym warunek
doświadczenia określony w pkt III.2 Opis warunków udziału (...) ust. 1. pkt.1 może być spełniony
łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, składa każdy z wykonawców w zakresie, który go dotyczy.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 3 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
7. Dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, będą składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum1939.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum II Wojny Światowej, ul. Długa 81-83, 80-831 Gdańsk, sekretariat.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2009 godzina 15:45, miejsce: Muzeum II Wojny Światowej, ul. Długa 81-83, 80-831 Gdańsk,
sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;