Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 25.05.2009 12:25


Olsztyn - przetarg do 15 czerwca 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Roboty budowlane: budowa budynku administracyjno-technicznego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
ogłaszający: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
miejscowość: Olsztyn
województwo: warmińsko-mazurskie
data publikacji ogłoszenia: 2009-05-24
termin składania ofert: 2009-06-15

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5232373, faks 089 5232278.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa budynku administracyjno-technicznego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku administracyjno-technicznego na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie o następującej charakterystyce:
a) obiekt piętrowy, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjno - uprzemysłowiona w układzie podłużnym, budynek wyposażony w dwie klatki schodowe i schody wewnętrzne na piętro budynku, projektowane fundamenty przewidują możliwość nadbudowy jednej kondygnacji,
b) powierzchnia zabudowy - 691,19 m2, powierzchnia użytkowa - 916,99 m2, kubatura całkowita obiektu - 4816,51 m3,
2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarach robót -
załącznikach nr 12.1 - 12.6 do specyfikacji,
3) wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową - załącznikami nr 4.1 - 10.10 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznikami nr 11.1 - 11.4 do specyfikacji,
4) zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą całkowicie zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.60.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.43.10-7, 45.33.12.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 tejże ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadają wpis do właściwego rejestru albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie (przebudowie, remoncie, modernizacji) budynku użyteczności publicznej, z których wartość każdej była nie mniejsza niż wartość brutto złożonej oferty,
[budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)]
c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków - zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oferty - załączniku nr 1 do specyfikacji),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia wykonawca dostarczy wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, do wykazu wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uw.olsztyn.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, pok. nr 346.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 126.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Źródło: www.komunikaty.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";