Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 25.05.2009 12:33


Łódź - przetarg do 15 czerwca 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane, Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56

Ogłaszający: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Data publikacji ogłoszenia: 2009-05-24
Termin składania ofert: 2009-06-15

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi , ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 48 33, faks 042 638 48 48.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont sali gimnastycznej i wymiana okien w budynku szkoły.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i prowadzą działalność gospodarczą obejmującą zakresem rzeczowym przedmiotowe zamówienie.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:
-dwie roboty wymiany okien o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda,
c) wskażą osobę przewidzianą na kierownika budowy wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę uprawnień do kierowania robotami, wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił opisane warunki. Nie spełnienie, chociaż jednego warunku (po uwzględnieniu okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć oddzielne dokumenty wymienione w punkcie 5.a) SIWZ i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22.1 ustawy . Pozostałe dokumenty dotyczące doświadczenia, o których mowa w punkcie 5. b) muszą spełnić łącznie wszyscy wykonawcy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -warunek 5.a) - na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy załączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub potwierdzenie ich aktualności przez organ wydający dokument.
- warunek 5.b) - na potwierdzenie spełnienia tych warunków Wykonawcy:
- złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 - wg załącznika nr 2 do SIWZ.
- złożą wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót wymiany okien o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością np. referencje inwestora lub generalnego wykonawcy (jeśli zamawiający nie był inwestorem), lub inny dokument, np. listy rekomendacyjne, protokóły odbioru prac - wg załącznika nr 3 do SIWZ
- warunek 5.c) na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy załączą do oferty informację na temat osoby przewidzianej na kierownika budowy wraz z kserokopią dokumentów potwierdzającymi posiadanie przez osobę uprawnień do kierowania robotami, wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - załącznik 4 do niniejszej specyfikacji..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oddział Inwestycyjno - Majątkowy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
90-552 Łódź, ul. Kopernika 36-, pok. nr 4.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 14:00, miejsce: Oddział Inwestycyjno - Majątkowy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
90-552 Łódź, ul. Kopernika 36-, pok. nr 4.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Źródło: www.komunikaty.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";