Rewitalizacja parku Jędrzejowiczów


Rewitalizacja parku Jędrzejowiczów

Rzeszów: rozpisano przetarg na pracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Rycerskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Parku przy ul. Rycerskiej.


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowego Parku Jędrzejowiczów, w Dzielnicy Staromieście, będącego pod nadzorem Konserwatora Zabytków, usytuowanego w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej. Działki na których planowana jest rewitalizacja parku należą do Gminy Miasta Rzeszowa. Projekt należy wykonać zgodnie z istniejącą koncepcją, która obejmuje budowę alejek i placów utwardzonych, budowę dwóch fontann w miejscu basenu przeciwpożarowego oraz przy szpitalu. W ramach opracowania należy także zaprojektować oświetlenie parkowe, podświetlenie oraz zasilenie w energię elektryczną fontann.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 700,00 zł

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.erzeszow.pl >>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów, pokój 33f (I piętro).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011, godzina 09:45, miejsce: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów, pokój 33 (I piętro).


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»