Zamek w Gołuchowie


Zamek w Gołuchowie

Trwa przetarg na odnowienie i modernizację dziedzińca Zamku w Gołuchowie wraz z instalacją odprowadzania wody deszczowej. Zamek w Gołuchowie to wczesnorenesansowa murowana budowla o charakterze obronnym, kilkukondygnacyjna, wzniesiona na planie prostokąta, z basztami w każdym z narożników, która została wzniesiona w latach 1550-1560 dla Rafała Leszczyńskiego, starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego, w Gołuchowie.


Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15000 zł (piętnaście tysięcy złotych)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnp.art.pl >>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
pok. 209
cena siwz - 20 zł.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 11:00, miejsce:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
sekretariat.Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»