Skrzydło płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.


Skrzydło płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.

Twardogóra: trwa przetarg pn. Przebudowa (restauracja) fragmentu skrzydła płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.


W ramach niniejszego zakresu do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: przejęcie od Zamawiającego placu budowy, organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich, geodezyjne wytyczenie robót i pełna obsługa geodezyjna, roboty budowlane w tym: rozbiórki, roboty ziemne, betonowe, murowe, otwory, remont dachu, nowe konstrukcje drewniane, dach nad przybudówką, roboty tynkarskie, uchwyty dla niepełnosprawnych, roboty posadzkarskie, malarskie, elewacje, roboty zewnętrzne (opaska, schody, podjazd), zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, łazienki (wyposażenie), roboty sanitarne w tym: przyłącze wody, instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacje c. o. , instalacja gazu, wentylacja, roboty elektryczne w tym: szafka rozdzielni głównej, uziom otokowy, rozdzielnice, obwody oświetleniowe, i gniazdowe, oprawy oświetleniowe, instalacja odgromowa, kurtyny powietrzne, inne prace wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej, wbudowanie materiałów posiadających udokumentowane świadectwa dopuszczenia i stosowania w budownictwie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, prace porządkowe i zabezpieczające, wykonywanie obowiązków gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie minimum 36 miesięcy, ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy, ponoszenie skutków prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiającego..

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra pok. nr 23.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra pok. nr 10.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»