Sanatoria Dolnośląskie ogłaszają przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Sanatoria Dolnośląskie ogłaszają przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej


Przetarg na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę i modernizacje sanatorium uzdrowiskowego Azalia w Szczawnie Zdroju"


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.08.2013 godzina 10:00
miejsce: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
Ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko


Zamówienie obejmuje:
- analizę wytycznych zawartych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego,
- przekazanie Zamawiającemu informacji odnośnie możliwości realizowania jego wytycznych w kontekście ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów budowlanych, wymagań norm i sztuki budowlanej
- zapewnienie Zamawiającemu informacji i konsultacji branżowych
- uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, badań geologicznych i innych materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji przedmiotu zadania,
- opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej,
- uzyskanie  zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego,
- opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Ideą opracowania projektu ma być w pierwszej kolejności uzyskanie zgody na odstępstwa od wymagań wymienionych w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, a dopiero przy ewentualnym braku uzgodnień właściwych organów projektowanie nowych rozwiązań,
- opracowanie projektu budowlanego,
- uzyskanie  pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) oraz innych decyzji wymaganych przez prawo,
- sporządzenie projektów wykonawczych  branżowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- sporządzenie wytycznych do planu BIOZ,
- sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie audytu energetycznego
- opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wykonywanego projektu
- pełnienie nadzoru autorskiego.
- udzielenie niezbędnych informacji i odpowiedzi, na pytania zgłoszone w procedurze rozpatrywania wniosku o decyzję  przez władze architektoniczno-budowlane oraz ewentualne, wymagane przez te władze uzupełnienia projektu
pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac objętych dokumentacją projektową realizowanego poprzez: uczestniczenie przedstawicieli Projektanta na cotygodniowych naradach koordynacyjnych na placu budowy,
wizytację na placu budowy Projektantów na wezwanie Zamawiającego.

Opracowanie  2 koncepcji, w 2 egzemplarzach kompleksowej przebudowy i modernizacji wszystkich pawilonów wchodzących w skład  Sanatorium Azalia wraz z zagospodarowaniem terenu należy złożyć do 20 września 2013  do akceptacji Zamawiającego


Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
woj. dolnośląskie
tel. 74 8458240, faks 74 8458237

Strona zamawiającego: sanatoria-dolnoslaskie.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»