7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 6

7 Szpital Marynarki Wojennej ogłasza prztarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nr 6
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowa budynku nr 6 dla potrzeb oddziału Okulistycznego oraz przebudowa budynku nr 6 dla potrzeb oddziału Laryngologicznego 7 SZMW wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (39/2013)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 09:30, miejsce: w Kancelarii jawnej 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ IM. KONTRADMIRAŁA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU.

Przedmiotem Umowy jest sporządzenie z należytą starannością dokumentacji projektowej, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i uzgodnień z Zamawiającym dla potrzeb zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę, wykonawstwa robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w tym zakresie polskimi i europejskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zakres przedmiotu Umowy, obejmuje w szczególności:

1) wykonanie prac wstępnych i przygotowawczych oraz uzyskanie dokumentów obejmujących w szczególności:
uzyskanie wstępnych opinii i uzgodnień lokalnych władz administracyjnych, w tym w szczególności urbanistycznych, architektonicznych i innych jeżeli ich uzyskanie będzie wymagane;
2) wykonanie projektu budowlanego dla Inwestycji, wraz ze wszystkimi opracowaniami wymaganymi przez instytucje, inspekcje, straże i organy administracji publicznej, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia;
3) złożenie do właściwego organu administracji w imieniu i na rzecz Zamawiającego wypełnionego i kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
4) opracowanie kompletnych projektów wykonawczych dla Inwestycji;
5) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji wykonywanej na podstawie Dokumentacji Projektowej. Nadzór autorski obejmuje stały nadzór przedstawiciela Wykonawcy w trakcie realizacji Inwestycji;
6) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania:

Na parterze bud. nr 6 - Oddziału Laryngologii w którym po remoncie i przebudowie powinno się uzyskać:
1.1.  2 bloki zabiegowe z pomieszczeniami przynależnymi,
1.2.  6 sal łóżkowych z węzłami sanitarnymi,
1.3.  1 salę łóżkową z nadzorem pooperacyjnym,
1.4.  2 toalety dla pracowników wraz z natryskiem,
1.5.  gabinety zabiegowe czysty i brudny,
1.6.  gabinet ordynatora,
1.7.  gabinet lekarzy,
1.8.  pracownię audiologiczną
1.9.  dyżurkę z pokojem dla pielęgniarek
1.10. magazyn oddziałowy,
1.11. brudownik
1.12. magazyn bielizny czystej
1.13. magazyn leków
1.14. toaletę ogólnodostępną w hollu
1.15. wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 230V i oświetleniowej wraz z osprzętem i oprawami,
1.16. budowa instalacji teleinformatycznej dla wszystkich remontowanych pomieszczeń łącznie z komunikacją wizualną dla niektórych pomieszczeń.
Planowana powierzchnia remontowa 609 m2

Na I piętrze bud. nr 6 - Oddziału Okulistyki w którym po remoncie i przebudowie powinno się uzyskać:
1.1. 1 blok zabiegowy 5-6 gabinetów z pomieszczeniami przynależnymi,
1.2. 8 sal łóżkowych z węzłami sanitarnymi na maksymalnie 20 pacjentów,
1.3. 2 toalety dla pracowników wraz z natryskiem,
1.4. gabinety małych zabiegów operacyjnych,
1.5. gabinet badań - ciemnia - 2 stanowiska,
1.6. gabinet zabiegów pielęgniarskich,
1.7. gabinet diagnostyczno-zabiegowy, angiografia,
1.8. gabinet diagnostyczno-zabiegowy, laseroterapii,
1.9. gabinet diagnostyczny, pole widzenia OCT,
1.10. gabinet diagnostyczny, USG, biometria
1.11. pokój pielęgniarek,
1.12. pokój lekarski,
1.13. gabinet przyjęć ostro dyżurowych,
1.14. gabinet ordynatora,
1.15. gabinet pielęgniarki oddziałowej,
1.16. dyżurkę,
1.17. sekretariat,
1.18. magazyn bielizny czystej,
1.19. magazyn leków
1.20. toaletę ogólnodostępną w hallu
1.21. brudownik,
Planowana powierzchnia remontowa 612 m2

Opracowanie winno przewidywać konieczność wymiany instalacji wraz z wymianą pionów zasilających, elektrycznych tablic rozdzielczych oraz uwzględniać specyfikę poszczególnych oddziałów. (instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów rezerwowanych oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, IT rezerwowanych przez UPS, teletechnicznej, gazów medycznych, C.O., wodnej i kanalizacyjnej).

Projekt powinien zapewniać wysoki standard zaprojektowanych pomieszczeń.

Strona przetargu: 7szmw.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»