Przetrag na opracowanie dokumentacji wielobranżowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego AWF Warszawa

Przetrag na opracowanie dokumentacji wielobranżowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego AWF Warszawa

Przetarg na opracowanie dokumentacji wielobranżowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego AWF Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w w dokumentacją


Planowana przebudowa obiektu realizowana będzie w obrysie istniejącego stadionu l.a. Obiekt bedzie wkorzystywany do celów sportowo - rekreacyjnych, badań naukowych oraz do zawoóow sportowych w lekkiej atletyce na szczeblu krajowym, mityngów międzynarodowych klasa IIIA wg klasyfikacji PZLA oraz imprez rekreacyjnych.

Planowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w Warszawie na działce oznaczonej w ewidencji gruntow pod numerem 3/1, KW WA1M/00140511/2. Wymieniona działka stanowi własność Zamawiającego.


Zakres całości zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa wykonawcza została wykonana na podstawie programu funcjonalno-użytkowego, obmiarów, ekspertyz i analiz dokonanych na obiektach Zamawiajacego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wymagań IAAF oraz PZLA oraz przewidywanych w okresie eksploatacji badań naukowych.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja zawierała wyroby, ktore zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie przy tego typu robotach budowlanych


Wyposażenie obiektu w infrastrukturę sportową:
- 400 m tartanowa, ośmiotorowa (na prostych i okrężnych) bieżnia lekkoatletyczna z odwodnieniem liniowym typu ACO,
- jedna dwukierunkowa skocznia do skoku w dal i trojskoku z tartanowym rozbiegiem oraz jedna jednokierunkowa,
- dwie skocznie do skoku wzwyż z tartanowym rozbiegiem min. 20 m,
- dwie rzutnie do rzutu oszczepem,
- jedna dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce z tartanowym rozbiegiem min. 40 m,
- rzutnia ze standardową klatką do rzutow młotem i dyskiem - o nawierzchni trawiastej,
- dwie rzutnie do pchnięcia kulą - z sektorem rzutow na trawę oraz z mączki ceglanej,
- rów z wodą wewnątrz bieżni,
- trybuny z siedziskami z tworzyw sztucznych na 2 798 miejsc w stanie mocno zniszczonym,
- teren jest uzbrojony instalację wody do podlewania murawa, kanalizację deszczową z odprowadzeniem do studni chłonnych, sieć elektryczną, sieć oświetleniową.
- istniejące oświetlenie stadionu jest wykonane na niskich słupach nie dają wystarrczającego natężenia oświetlenia.
- trawiasta płyta stadionu jest wyposażona w czynną instalację zraszającą,
- teren jest piaszczysty z dobrą przepuszczalnością wod opadowych,
- tartanowa nawierzchnia na bieżni i zakolach jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się w całości do wymiany.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa

Strona przetargu: bip.awf.edu.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»