Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Tychy - przetarg do 30 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 w Tychach przy ul. Elfów 9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy , Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. (032) 7763333, faks (032) 7763344.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 w Tychach przy ul. Elfów 9.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane związane z termomodernizacją i modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 w Tychach przy ul. Elfów 9. Zakres robót obejmuje: - Opracowanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji wraz z modernizacją dla budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów 9 w Tychach. Podstawowe dane techniczne obiektu: - powierzchnia zabudowy - 2 578,8 m2 ; powierzchnia pomieszczeń - 2 955,4 m2 ; kubatura - 9 810,0 m3 ; budynek jedno i dwu kondygnacyjny częściowo podpiwniczony . Pozostałe informacje oraz wytyczne do opracowania dokumentacji zawiera program funkcjonalno użytkowym dla zadania p.n. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 opracowanym przez Autorską Pracownie Projektów Zbigniew Dyjas , 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2 , oraz Audyt energetyczny Gimnazjum nr 12 - opracowanie marzec 2009 - Audytor Energetyczny mgr inż. Krzysztof Niesyto. Dokumentacja powinna zawierać następujące branże: - architektura - w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, ocieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej, wymiana ślusarki drzwi wejściowych, wiatrołapów, wyjść ewakuacyjnych, przebudowa zespołów sanitarnych. - instalacji wod-kan i ppoż - instalacji co z modernizacją węzła cieplnego - instalacji elektrycznych i oświetlenia, dzwonkowa, monitoringu, radiowęzła, telefoniczna, sieć komputerowa ,instalacja alarmowa. - instalacji odgromowej - instalacji wentylacji mechanicznej zespołów sanitarnych - zagospodarowanie terenu - w zakresie przebudowy wejścia głównego z wykonaniem zadaszenia i podjazdu dla niepełnosprawnych, wyjść ewakuacyjnych, wykonanie opaski wokół budynku, dojść pieszych , odprowadzenia wód deszczowych Przygotowanie materiałów wyjściowych do opracowania projektu, w tym między innymi: - inwentaryzacja obiektu do celów projektowych - uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych - uzyskanie opinii (wytycznych) p.poż i sanepid - uzyskanie pozytywnych opinii , uzgodnień i decyzji dla wszystkich przyjętych rozwiązań architektonicznych i branżowych umożliwiających realizację zadania. - projekt kolorystyki obiektu należy uzgodnić z Komisją ds. Estetyki i Przestrzeni Miejskiej Urzędu Miasta w Tychach. Przygotowanie dokumentów odbiorowych inwestycji w tym sporządzenie świadectwa energetycznego budynku. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie w sprzęt p.poż. i oznakowanie obiektu zgodnie z przedmiotową instrukcją. Wykonanie robót budowlanych i remontowych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji budowlanej j.w. W robotach remontowych wewnętrznych należy uwzględnić wszystkie pomieszczenia w budynku w zakresie robót malarskich (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów z przygotowaniem i szpachlowaniem powierzchni, dwukrotne malowanie olejne lamperii wys. 2,0 m z dwukrotnym szpachlowaniem powierzchni i jednokrotnym lakierowaniem, uzupełnienie tynków, kasowanie zacieków), kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem ; posadzkarskich ( płytki gres szkliwione, barwione w masie, o gr.> 9 mm , klasa ścieralności > IV, antypoślizgowość > R9) ; podłogi sportowe właściwe dla charakteru pomieszczenia i dyscypliny sportu ; drzwi wewnętrzne (wymiana z dostosowaniem do obowiązujących przepisów) - do sal lekcyjnych drzwi szkolne , do pomieszczeń specjalnych typu : pracownie komputerowe , centrum multimedialne, księgowość , dyrektor , sekretariat, itp. drzwi antywłamaniowe, wszystkie drzwi ewakuacyjne wyposażyć w zamki antypaniczne. W pomieszczeniach wcześniej wyremontowanych należy przewidzieć nakłady na roboty uzupełniające po wymianie instalacji z uwzględnieniem dwukrotnego malowania. Informacje (wymagania) dodatkowe : - obiekt należy przystosować dla osób niepełnosprawnych - obiekt jest wyposażony w instalacje monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego należy ją rozbudować tak aby cały obiekt był monitorowany. Należy zastosować urządzenia i materiały o parametrach nie gorszych niż zabudowane. - rozbudować sieć telefoniczną wewnętrzną . - cztery sale lekcyjne należy przygotować pod potrzeby pracowni komputerowych na 24 stanowiska każda z dostępem do szerokopasmowego internetu. - rozbudować istniejące Centrum Multimedialne i bibliotekę szkolną o kolejne pomieszczenie. - w związku z zamianą funkcji pomieszczeń (szatnia -sala lekcyjna -pokój nauczycielski) należy te pomieszczenia odpowiednio przystosować do nowej funkcji. - we wszystkich oknach należy zastosować szyby bezpieczne P4 (szyba zewnętrzna). - istniejące okratowania okien zlikwidować - zagospodarować część korytarza przy sekretariacie na pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek i gabinet dla pedagoga szkolnego. - do wykorzystania udostępniamy rozwiązanie projektowe dla budynku Gimnazjum nr 12 w Tychach pn. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i szatni przy sali gimnastycznej oraz przebudowy wejścia głównego z zadaszeniem i podjazdem dla niepełnosprawnych - opracowanie maj 2003r , autor Zbigniew Dyjas. Świadczenie usług geodezyjnych (siłami własnymi lub przez uprawniona osobę trzecią) w zakresie wymaganym przepisami do prawidłowego prowadzenia robót i ich geodezyjnego udokumentowania (uzupełnienie mapy zasadniczej). Zagwarantowanie nadzorów specjalistycznych nad realizacją robót budowlanych. W czasie prowadzenia robót budowlanych w budynku będą prowadzone zajęcia dydaktyczne .
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 71.22.10.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wadium: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (wymagane wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie: - jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie termomodernizacji obiektu kubaturowego wraz z robotami remontowymi o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto oraz wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego swym zakresem termomodernizację obiektu kubaturowego o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (Wymagane jest dysponowanie osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - wykaz oraz wzór pisemnego zobowiązania - załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. Wymaga się kserokopii uprawnień budowlanych i aktualnego wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa), c). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wymagana polisa lub inny dokument na kwotę min. 500 000,00 zł oraz Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 500 000,00 zł, ), d). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp): a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS lub KRUS- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp): a. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wymagane jest dysponowanie osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - wykaz oraz wzór pisemnego zobowiązania - załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. Wymaga się kserokopii uprawnień budowlanych i aktualnego wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa. b. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ - wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie termomodernizacji obiektu kubaturowego wraz z robotami remontowymi o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych robót. c. Wykaz usług - załącznik nr 5a do SIWZ - wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego swym zakresem termomodernizację obiektu kubaturowego o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tej usługi. C. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp): a. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości minimum 500 000,00 zł. b. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 500 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Tychy Wydział Zamówień Publicznych - pok nr 808 Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta Tychy Wydział Zamówień Publicznych - pok nr 808 Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty: a. załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty, b. załącznik nr 1a do SIWZ - zbiorcze zestawienie wartości robót, c. dowód wniesienia wadium, d. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów, Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.07.2010 r. Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 08/05/2009.


Wiecej www.umtychy.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;