Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Białe Błota - przetarg do 29 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Projekt i budowę kolejnego etapu zespołu szkół w miejscowości Łochowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROJEKT I BUDOWĘ KOLEJNEGO ETAPU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa gimnazjum w Łochowie o dwa segmenty oraz - z uwagi na skręcenie bryły wykonanego segmentu w stosunku do założeń projektowych - opracowanie kompleksowej- uzupełniającej dokumentacji projektowej i wykonawczej wszystkich branż zgodnie z przekazanym projektem budowlanym tj.: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z dostosowaniem istniejącej kotłowni olejowej oraz dodatkowo projektów budowlano- wykonawczych w branży wentylacyjnej ( w tym wentylacji mechanicznej w auli-segment B) i teletechnicznej oraz projektu zagospodarowania terenu. Dodatkowo należy wykonać projekt branży niskoprądowej , przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, opracować plan BIOZ, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę dla opracowanego zakresu. Przesunięcie w terenie istniejącego segmentu A wymaga dostosowania do niego segmentu środkowego poprzez zaprojektowanie połączenia z segmentem B ( w załączeniu szkic). W segmencie A i C należy przeprojektować poddasze na użytkowe. Po stronie Wykonawcy jest także uzyskanie map syt.- wys. do celów projektowych. Przy projektowaniu i wykonawstwie należy wziąć pod uwagę wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w protokóle PIP-u i postanowieniu Inspekcji Sanitarnej sporządzonych po przeprowadzeniu kontroli wybudowanego w 2007 roku segmentu dydaktycznego (A), stanowiące załączniki do SIWZ. W zakresie balustrad należy przyjąć balustarady podobne jak zrealizowane w segmencie A. W związku z powyższym jest konieczna i potwierdzona pisemnym oświadczeniem wizja na terenie inwestycji. Po wykonaniu robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej- segmentów B i C należy wykonać dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumenty stanowiące dowód należytego wykonania robót budowlanych ( atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, świadectwa jakości itp.), uzyskać opinie organów kontrolnych niezbędne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie 2.Do zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 3.Realizacja uzupełniających projektów budowlanych lub wykonawczych nie może spowolnić realizacji budowy, dla którego wymagany jest harmonogram uwzględniający projekty budowlane i wykonawcze. 4. Cena ofertowa winna zawierać nadzory autorskie W załączeniu projekt budowlany.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.21.42.10-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655z późn zm. ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego, b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.), c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ, 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana: a) według formuły: /spełnia - nie spełnia/ tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu, b) na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/, b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.), c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.), d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, f) wykaz robót jakie Wykonawca zamierza wykonać przy udziale podwykonawców, g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia (dotyczy fazy projektowania jak też samej budowy), wraz z kserokopiami uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, j) oświadczenie o udzieleniu rękojmi/gwarancji na okres 36 miesięcy, k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 w Sekretariacie pokój nr 24 do dnia 29.05. 2009 r.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Więcej www.bip.bialeblota.plZaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;