Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.05.2009 10:10


Bytom - przetarg do 28 maja 2009

Przeglądaj zdjęcia ->
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch placów zabaw na terenie miasta Bytomia przy ul. Kolejowej i Wyzwolenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów , ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3969700, faks 032 3969702.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch placów zabaw na terenie miasta Bytomia przy ul. Kolejowej i Wyzwolenia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję Zamawiającego, oraz budowa dwóch placów zabaw, z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Kolejowa działka nr 179/5 - plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia, o pow. ok. 295 m2 Zadanie 2: ul. Wyzwolenia działka nr 459/18 - plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia, o pow. ok. 365 m2 Przedmiot zamówienia obejmuje : a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej : - przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, (przy czym Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych, które przekaże wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu). - uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień b) w zakresie budowy placów zabaw : - zagospodarowanie terenu placów zabaw - zgodnie z PFU - dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i opracowaną dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy zakres prac oraz wymagane przez Zamawiającego urządzenia zabawowe określają : - program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 5 do SIWZ), - mapy poglądowe terenów przeznaczonych pod budowę nowych placów zabaw (załącznik nr 7 do SIWZ), - koncepcja rozmieszczenia urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw (załącznik nr 8 do SIWZ), 3. Termin gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia nie krótszy niż 24 m-ce od dnia końcowego odbioru robót. 4. Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia uważa się dzień odbioru robót potwierdzony końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.23.62.10-5, 37.53.52.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz nie podlegają wykluczeniu, tj.: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na kompleksowej budowie bądź przebudowie placu zabaw lub dostawie i montażu urządzeń zabawowych o wartości co najmniej: a. dla zadania nr 1 40.000,00 zł (brutto) b. dla zadania nr 2 60.000,00 zł (brutto) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie. W razie przedstawienia wykonania kilku robót, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jedna z nich będzie opiewać na wskazaną minimalną wartości. 3. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie, posiadającą aktualny wpis na listę Izby Inżynierów Budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z późń. zm.) 4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 4. wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartości robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 4), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te wykonane zostały należycie, zgodnie z warunkiem określonym w cz. III pkt 2 SIWZ - oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby . 5. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z warunkiem, o którym mowa w cz. III pkt. 3 SIWZ oraz jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał osoby zdolne do wykonywania zamówienia i/lub potencjał techniczny innych podmiotów: 6. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ Wykonawca winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności. UWAGA: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dn. 24.05.2006 Nr 87, poz. 605)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.bytom.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom ul. Smolenia 35 II piętro, pok. nr 14.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów 41-902 Bytom ul. Smolenia 35 II piętro, pok. nr 14.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: ul. Kolejowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję Zamawiającego, oraz budowa placu zabaw Zadanie 1: ul. Kolejowa działka nr 179/5 - plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia, o pow. ok. 295 m2 Przedmiot zamówienia obejmuje : a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej : - przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, (przy czym Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych, które przekaże wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu). - uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień b) w zakresie budowy placów zabaw : - zagospodarowanie terenu placów zabaw - zgodnie z PFU - dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i opracowaną dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy zakres prac oraz wymagane przez Zamawiającego urządzenia zabawowe określają : - program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 5 do SIWZ), - mapy poglądowe terenów przeznaczonych pod budowę nowych placów zabaw (załącznik nr 7 do SIWZ), - koncepcja rozmieszczenia urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw (załącznik nr 8 do SIWZ), 3. Termin gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia nie krótszy niż 24 m-ce od dnia końcowego odbioru robót. 4. Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia uważa się dzień odbioru robót potwierdzony końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.23.62.10-5, 37.53.52.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul. Wyzwolenia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję Zamawiającego, oraz budowa placu zabaw, Zadanie 2: ul. Wyzwolenia działka nr 459/18 - plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia, o pow. ok. 365 m2 Przedmiot zamówienia obejmuje : a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej : - przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, (przy czym Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych, które przekaże wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu). - uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień b) w zakresie budowy placów zabaw : - zagospodarowanie terenu placów zabaw - zgodnie z PFU - dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i opracowaną dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy zakres prac oraz wymagane przez Zamawiającego urządzenia zabawowe określają : - program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 5 do SIWZ), - mapy poglądowe terenów przeznaczonych pod budowę nowych placów zabaw (załącznik nr 7 do SIWZ), - koncepcja rozmieszczenia urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw (załącznik nr 8 do SIWZ), 3. Termin gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia nie krótszy niż 24 m-ce od dnia końcowego odbioru robót. 4. Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia uważa się dzień odbioru robót potwierdzony końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.23.62.10-5, 37.53.52.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
Więcej www.mzdim.bytom.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;