Ropczyce - przetarg do 25 maja 2009

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej w Ropczycach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce , ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ropczyce.umig.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej w Ropczycach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej na działce nr ew. 985/1 przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Ropczycach o pow. użytkowej 327,0 m2 ( w tym piwnice 36,6 m2), pow. zabudowy 218,8 m2, kubaturze 2000,0 m3 wraz z jej rozbudową o pow. użytkową ok. 1291,2 m2, pow. zabudowy ok. 504,0 m2, kubaturze ok. 5688,0 m3, zgodnie z założeniami określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej, zgodnie z zatwierdzonym projektem, który zostanie opracowany w ramach niniejszego zamówienia. c) Wyposażenia budynku w sprzęt komputerowy i meble wg. opisu wyposażenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz niezbędny sprzęt p. poż. d) Przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.33.00-7, 71.32.00.00-4, 45.21.23.30-8, 39.15.51.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub wariantowej: nie.
II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,- zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w zakresie: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teleinformatyczne , 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. dysponują kwotą min 1,0 mln zł, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) którzy udokumentują przygotowanie co najmniej jednego projektu budowlano - wykonawczego i wykonanie co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej. min. 1300 m2.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności składających się na przedmiot zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną zaleca się dołączenie umowy Spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualnej informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów; 1) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac projektowych, względnie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem pracom projektowym i robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; budynek użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 1300 m2 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty i usługi zostały wykonane należycie; 2) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt.2, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 4) stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teleinformatyczne (bez ograniczeń), 3. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) bilansu i rachunku zysku i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności ( zeznanie roczne w podatku dochodowym o wysokości dochodu wraz ze sporządzonym przez Wykonawcę zestawieniem określającym wysokość zobowiązań i należności) - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 2) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości min. 1,0 mln zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 1,2 i 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.4,zastepuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust.5 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w dziale XII SIWZ pkt. 1 p.pkt 1-5. 9. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 10.W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną zaleca się dołączenie umowy Spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ropczyce.um. gov.pl.?Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. 201 IIp. Urzędu Miejskiego 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 09:30, miejsce: pok. 208 IIp. Urzędu Miejskiego 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 .
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Więcej www.bip.ropczyce.umig.gov.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»