Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 13.11.2012 12:49


Zamek Wysoki w Malborku

Przeglądaj zdjęcia ->

Zamek Wysoki  w Malborku

Malbork: trwa przetarg pn. remont i adaptacja na potrzeby wystawy rzeźby pomieszczeń dormitoriów na Zamku Wysokim Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy Zp 17/2012.


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Remont i adaptacja na potrzeby wystawy rzeźby pomieszczeń dormitoriów na Zamku Wysokim Muzeum Zamkowego w Malborku. Zakres prac obejmuje:
-remont pomieszczeń dormitoriów,
-przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
-budowa i montaż etalażu wystawy rzeźby średniowiecznej. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


    1 - Cena - 70

    2 - Okres gwarancji - 30

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.zamek.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbotk.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego tj. sekretariat muzeum ul. Starościńska 1 w Malborku.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;